Słońce w Koziorożcu (22 grudnia-20 stycznia)

Sidney_Hall_-_Urania's_Mirror_-_Capricornus

Kozio­ro­żec daje cha­rak­te­rowi cechy, które tak dosko­nale sym­bo­li­zuje kozio­ro­żec samot­nie i ostroż­nie wspi­na­jący się ze szczytu na szczyt, coraz wyżej i wyżej. Ist­nieje tu silna wewnętrzna potrzeba posu­wa­nia się naprzód, w górę, zarówno duchowo, jak i spo­łecz­nie i budo­wa­nia w ten spo­sób swo­jego auto­ry­tetu. Kozio­ro­żec pra­wie … Wię­cej…

Introductorium astronomiae” Michała Falkenera wkrótce po polsku!

„Introductorium astronomiae” Michała Falkenera wkrótce po polsku!">Thumbnail for 1993
Okladka Introductorium99

Wła­śnie skoń­czy­łem zasad­ni­czą część pracy redak­cyj­nej nad edy­cją kry­tyczną dzieła pol­skiego uczo­nego Michała Fal­ke­nera z Wro­cła­wia „Intro­duc­to­rium astro­no­miae” z 1506 roku (wbrew temu, co suge­ruje tytuł, doty­czy ono astro­lo­gii, nie astro­no­mii), które opa­trzy­łem licz­nymi obja­śnie­niami, pod­su­mo­wa­niem i tabe­la­rycz­nym stresz­cze­niem czter­na­stu roz­dzia­łów. Dzieło to w prze­kła­dzie dr Syl­wii Konarskiej-Zimnickiej i w naszym wspól­nym opra­co­wa­niu ukaże się (wraz z ory­gi­nal­nym tek­stem łaciń­skim) jako VI tom Biblio­teki Pol­skiego Towa­rzy­stwa Astro­lo­gicz­nego. Dodam, że to pierw­szy kom­pletny prze­kład pol­ski sta­ro­druku astro­lo­gicz­nego!

Praca ta to przy­kład wcze­sno­re­ne­san­so­wego pod­ręcz­nika astro­lo­giae natu­ra­lis (astro­lo­gii przy­rod­ni­czej), który obok boga­tej czę­ści teo­re­tycz­nej (mało zna­nej współ­cze­snym astro­lo­gom) obej­muje uni­ka­towy mate­riał doty­czący …wię­cej

Neptun, szachy i almuten umysłu

Thumbnail for 1990
Grigorij Lewenfisz

W astro­lo­gii nic nie jest jed­no­znaczne, co nie zna­czy, że mimo wszystko nie może być ona pre­cy­zyjna, choć jej sens ukryty jest w sys­te­mie zna­czeń nie zawsze tak oczy­wi­stych, jak­by­śmy tego ocze­ki­wali. Moje ostat­nie „odkry­cie” na tym polu wiąże się z horo­sko­pem rosyj­skiego arcy­mi­strza sza­chów Gri­go­rija Lewen­fi­sza, któ­rego aktem uro­dze­nia zain­te­re­so­wał nas Miro­sław Czy­lek, jeden z redak­to­rów Bazy horo­sko­pów PTA, nad którą wspól­nie z innymi oso­bami pra­cu­jemy.

Przy­znam, że spo­dzie­wa­łem się dostrzec tu podobne układy pla­net, jak te, które ma w horo­sko­pie na przy­kład Bobby Fischer, mistrz świata w sza­chach, a więc: Mer­ku­rego …wię­cej

Jak wyznaczać sygnifikator klasy zawodowej

Thumbnail for 1984
Bruno Jasienski

Jedną z waż­niej­szych rze­czy, którą astro­log powi­nien umieć roz­strzy­gnąć, to kwe­stia pre­dys­po­zy­cji zawo­do­wych oraz tak zwana ranga sławy. Współ­cze­śnie bada się to głów­nie przez zawar­tość domu dzie­sią­tego i jego władcę. Tym­cza­sem w daw­nej astro­lo­gii pro­ce­dura ta była bar­dziej skom­pli­ko­wana, gdzie wyraź­nie roz­róż­niano sygni­fi­ka­tora klasy zawo­do­wej od sygni­fi­ka­tora zawodu (powo­ła­nia).

Pto­le­me­usz w IV księ­dze Tetra­bi­blos opi­suje pro­ce­durę wyzna­cza­nia sygni­fi­ka­tora zawodu, który sta­nowi kom­bi­na­cję roz­ma­itych zmien­nych: pla­neta musi być wschod­nia i naj­bli­żej Słońca, albo powinna znaj­do­wać się na medium coeli (w 10. domu) lub w koniunk­cji z Księ­ży­cem, względ­nie należy roz­wa­żyć władcę MC. W tej pro­ce­du­rze każda z sied­miu pla­net może być sygni­fi­ka­to­rem …wię­cej

Nowy księżycowy kalendarz rolniczy

Księżycowy kalendarz rolniczy

Choć na rynku wydaw­ni­czym dostęp­nych jest wiele kalen­da­rzy bio­dy­na­micz­nych, chciał­bym Pań­stwu zapro­po­no­wać tutaj nieco inną wer­sję księ­ży­co­wego kalen­da­rza rol­ni­czego. Pod­sta­wową i naj­więk­szą róż­nicą w sto­sunku do innych podob­nych kalen­da­rzy  jest opar­cie go o Zodiak gwiaz­dowy. Z tego powodu jest on, bodajże, jedy­nym zna­nym mi … Wię­cej…

Jaki stosunek do astrologii miał naprawdę Jan Kepler?

J. Kepler

Szczy­towe osią­gnię­cia naukowe Johan­nesa Keplera w dzie­dzi­nie astro­no­mii to rów­nież jed­no­cze­sny triumf astro­lo­gii. Praw­do­po­dob­nie twoja wyszu­ki­warka inter­ne­towa nie będzie wie­działa jak popraw­nie brzmi jego nazwi­sko, ale ten śre­dnio­wieczny astro­nom i astro­log, Johan­nes Kepler nie jest obcą posta­cią dla tych, któ­rzy stu­diują nocne … Wię­cej…

Astrologiczne odniesienia w ludowych i historycznych przekazach dotyczących prac rolniczych

"Historia naturalna", Pliniusz Starszy

Frag­ment wykładu wygło­szo­nego 20 paź­dzier­nika 2013 r. na kon­fe­ren­cji Pol­skiego Towa­rzy­stwa Astro­lo­gicz­nego pt. “Zasto­so­wa­nie astro­lo­gii w ogrod­nic­twie” “Ze wszyst­kich zasto­so­wań astro­lo­gii, uwzględ­nia­nie ryt­mów kosmicz­nych w ogrod­nic­twie i rol­nic­twie ma naj­więk­szy prak­tyczny poten­cjał” Nicho­las Cam­pion, ‘Plan­ting by the Stars – Astro­lo­gi­cal Gar­de­ning’, r. 22, … Wię­cej…