Bibliografia astrologiczna

Wybór subiek­tyw­ny. W wyka­zie pomi­nię­to wyda­nia popu­lar­ne, o typo­wo komer­cyj­nym cha­rak­te­rze, mało wno­szą­ce do wie­dzy nt. astro­lo­gii. Pro­szę wydaw­ców o infor­mo­wa­nie o nowych książ­kach. Książ­ki: Arm­strong, Jef­frey,Bóg astro­lo­giem, Pura­na, 2005. Arroyo Ste­phen, Astro­lo­gia i psy­cho­lo­gia. Ener­ge­tycz­ny model astro­lo­gii oraz jej zasto­so­wa­nia w sztu­ce porad­nic­twa psy­cho­lo­gicz­ne­go, Ravi, Łódź 1994. …

Czy­taj dalej…Biblio­gra­fia astro­lo­gicz­na

Horoskop syderyczny

Jest to horo­skop, któ­re­go ukła­dem odnie­sie­nia jest Zodiak syde­rycz­ny (sta­ły, gwiaz­do­wy), sto­so­wa­ny w zachod­niej astro­lo­gii syde­rycz­nej zamiast sto­so­wa­ne­go popu­lar­ne­go Zodia­ku tro­pi­kal­ne­go (rucho­me­go, kalen­da­rzo­we­go). Pro­szę pamię­tać, że Zodiak gwiaz­do­wy ma tak­że rów­ne zna­ki po 30 stop­ni, lecz nie jest to Zodiak kon­ste­la­cyj­ny …

Czy­taj dalej…Horo­skop syde­rycz­ny

Fragmenty astrologiczne – Jarosław Kaczyński

Jako kolej­ny odci­nek „frag­men­tów” na temat astro­lo­gii prze­sy­łam gra­fik tran­zy­tów do grud­nia bie­żą­ce­go roku. Jest to przy­kład jed­ne­go z wie­lu spo­so­bów wery­fi­ko­wa­nia, czy poszu­ki­wań dokład­niej­sze­go cza­su uro­dze­nia – temat do tej pory nie roz­wią­za­ny, bo dys­ku­sje trwa­ją i zawsze trwa­ły, choć­by w kwe­stii …

Czy­taj dalej…Frag­men­ty astro­lo­gicz­ne – Jaro­sław Kaczyń­ski

Krystyna Pawłowicz

Fragmenty astrologiczne – Krystyna Pawłowicz

Trud­no było­by sobie wyobra­zić bar­dziej wyra­zi­sty obraz tej oso­by, jak i na rów­ni trud­no jest tu zna­leźć cokol­wiek, co by nie pro­wo­ko­wa­ło  kon­flik­tów z inny­mi oso­ba­mi. Pozy­cja Księ­ży­ca unie­moż­li­wia kon­takt emo­cjo­nal­ny, a układ Mer­ku­re­go, to nie tyl­ko brak zgod­no­ści i choć­by cie­nia ustę­pli­wo­ści w sto­sun­ku …

Czy­taj dalej…Frag­men­ty astro­lo­gicz­ne – Kry­sty­na Paw­ło­wicz

Wybory prezydenckie w USA 2016

Nie­zbyt dotych­czas pasjo­no­wa­ło mnie pro­gno­zo­wa­nie w astro­lo­gii. Zawsze uwa­ża­łem to za nie­po­trzeb­ne, bo i tak nic po pro­gno­zach, nawet traf­nych, taka sztu­ka dla sztu­ki. Jedy­ne, co wyni­ka z nich, to wier­szów­ka i próż­ność. Cał­ko­wi­cie obo­jęt­ne mi były astro­lo­gicz­ne pro­gno­zy wyni­ków wybo­rów, czy to w Pol­sce, czy gdzie­kol­wiek na …

Czy­taj dalej…Wybo­ry pre­zy­denc­kie w USA 2016

Słońce w Koziorożcu (22 grudnia-20 stycznia)

Kozio­ro­żec daje cha­rak­te­ro­wi cechy, któ­re tak dosko­na­le sym­bo­li­zu­je kozio­ro­żec samot­nie i ostroż­nie wspi­na­ją­cy się ze szczy­tu na szczyt, coraz wyżej i wyżej. Ist­nie­je tu sil­na wewnętrz­na potrze­ba posu­wa­nia się naprzód, w górę, zarów­no ducho­wo, jak i spo­łecz­nie i budo­wa­nia w ten spo­sób swo­je­go auto­ry­te­tu. Kozio­ro­żec pra­wie …

Czy­taj dalej…Słoń­ce w Kozio­roż­cu (22 grud­nia-20 stycz­nia)

Prognozy na najbliższą przyszłość

Nie lubię się zaj­mo­wać pro­gno­za­mi poli­ty­ki jakich­kol­wiek kra­jów, a zarów­no poli­ty­ki świa­to­wej. Tak się nie­ste­ty skła­da, że wyma­ga­ła tego ogól­na potrze­ba dia­gno­zo­wa­nia przy­czyn mogą­cych brać udział w roz­wo­ju bie­żą­cych sytu­acji. Tak też się skła­da, że pisząc od cza­su do cza­su na tego …

Czy­taj dalej…Pro­gno­zy na naj­bliż­szą przy­szłość