I Zjazd Walny Polskiego Towarzystwa Astrologicznego

5 mar­ca 2011 roku w War­sza­wie odbę­dzie się I Zjazd Wal­ny Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Astro­lo­gicz­ne­go. Jako hono­ro­wi goście i wykła­dow­cy zosta­li zapro­sze­ni zna­ni pol­scy i zagra­nicz­ni astro­lo­go­wie. W pro­gra­mie zjaz­du oprócz Wal­ne­go Zebra­nia prze­wi­dzia­ne są tak­że pre­lek­cje dla uczest­ni­ków. Wszel­kie infor­ma­cje dostęp­ne będą na stro­nie PTA: http://astrolog.org.pl. …

Czy­taj dalej…I Zjazd Wal­ny Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Astro­lo­gicz­ne­go

100 rocznica urodzin Leszka Szumana

Leszek Szu­man uro­dził się 18 listo­pa­da 1903 w Pozna­niu, w rodzi­nie, w któ­rej popu­lar­ne były zain­te­re­so­wa­nia róż­ny­mi sła­bo zba­da­ny­mi dzie­dzi­na­mi życia, zanie­dby­wa­ny­mi przej­ścio­wo przez naukę ofi­cjal­ną.

Atmos­fe­ra taka spra­wi­ła, że chłon­ny, a kry­tycz­ny umysł mło­de­go czło­wie­ka nie był skłon­ny do prze­sąd­ne­go odrzu­ca­nia nie­zwe­ry­fi­ko­wa­nych infor­ma­cji wyłącz­nie z przy­czy­ny, że nie były one dosto­so­wa­ne tre­ścią, czy for­mą, do mało ela­stycz­nych ram aktu­al­ne­go zakre­su urzę­do­wo i for­mal­nie zatwier­dzo­nej wie­dzy pod­ręcz­ni­ko­wej nawet, jeże­li nie były z tą wie­dzą sprzecz­ne, a jedy­nie ją uzu­peł­nia­ły.

Encyklopedia astrologii AstroWiki – aktualizacja oprogramowania

Przez ostat­nie dwa tygo­dnie męczy­łem się nad upgrade’m opro­gra­mo­wa­nia obsłu­gu­ją­cym ency­klo­pe­dię astro­lo­gicz­ną Astro­Wi­ki i zanie­dba­łem inne spra­wy, m. in. nie zdą­ży­łem zwró­cić uwa­gi na cie­ka­we kore­la­cje aspek­tów Księ­ży­ca z Ura­nem i Plu­to­nem towa­rzy­szą­ce sesjom gieł­do­wym w ubie­głym tygo­dniu. Naj­więk­szy pro­blem mia­łem z kodo­wa­niem zna­ków. Nie …

Czy­taj dalej…Ency­klo­pe­dia astro­lo­gii Astro­Wi­ki – aktu­ali­za­cja opro­gra­mo­wa­nia

Pierwszy wykład w PTA

Wczo­raj odbył się pierw­szy wykład w Pol­skim Towa­rzy­stwie Astro­lo­gicz­nym. Dla mnie był to szcze­gól­ny dzień, ponie­waż to wła­śnie mojej oso­bie przy­pa­dło wygło­sze­nie wykła­du inau­gu­ru­ją­ce­go dzia­łal­ność Towa­rzy­stwa. Nie sądzi­łem, że aż tyle osób nie będą­cych człon­ka­mi PTA  przy­bę­dzie i dotrwa do koń­ca, bo …

Czy­taj dalej…Pierw­szy wykład w PTA

AstroWiki – apel

Zwra­cam się do spo­łecz­no­ści astro­lo­gów o wstę­po­wa­nie w sze­re­gi redak­to­rów haseł naj­więk­szej i naj­star­szej pol­skiej ency­klo­pe­dii astro­lo­gii Astro­Wi­ki. Ogro­my, trud­ny do oce­nie­nia wkład w jej roz­wój wnio­sła ś. p. Justy­na Reiner (Nep­tus). Teraz, kie­dy jej już zabra­kło, przy­by­ło cię­ża­ru spo­czy­wa­ją­ce­go na pozo­sta­łych redak­to­rach. Astro­lo­gów …

Czy­taj dalej…Astro­Wi­ki – apel

Polskie Towarzystwo Astrologiczne – rejestracja

Wresz­cie!!! W pią­tek otrzy­ma­łem dłu­go ocze­ki­wa­ną infor­ma­cję o osta­tecz­nym zare­je­stro­wa­niu Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Astro­lo­gicz­ne­go z sie­dzi­bą w War­sza­wie, o czym infor­mu­ję z wiel­ką rado­ścią. Wie­lu zapew­ne zain­te­re­su­je dokład­ny czas reje­stra­cji: 13 sierp­nia 2009 10:24. Cie­kaw jestem ewen­tu­al­nych Waszych uwag nt. horo­sko­pu.

Stowarzyszenie cd.

Spra­wy zwią­za­ne ze sto­wa­rzy­sze­niem oka­za­ły się bar­dziej absor­bu­ją­ce  niż zakła­da­łem. Naj­waż­niej­sze jest jed­nak to, że wkrót­ce zosta­nie roz­po­czę­ta for­mal­na pro­ce­du­ra zało­ży­ciel­ska. Spo­tka­nie, o któ­rym wcze­śniej pisa­łem, mia­ło tro­chę nie­ocze­ki­wa­ny prze­bieg. Mimo moje­go prze­ko­na­nia, że podob­ne wąt­pli­wo­ści mamy już za sobą, na …

Czy­taj dalej…Sto­wa­rzy­sze­nie cd.

Stowarzyszenie

Spra­wa sto­wa­rzy­sze­nia astro­lo­gicz­ne­go nabra­ła wresz­cie tem­pa. To zwłasz­cza dzię­ki Mar­got, któ­ra nale­ga­ła na szyb­kie dopro­wa­dze­nie do koń­ca for­mal­no­ści. Sta­tut więc już cze­ka na zatwier­dze­nie na spo­tka­niu, któ­re ma się odbyć jutro, tj. 7 lute­go 2009 r. Mnie zaś zaprzą­ta gło­wę stro­na …

Czy­taj dalej…Sto­wa­rzy­sze­nie