Polskie Towarzystwo Astrologiczne – spotkanie z Grzegorzem Muszyńskim

Spre­ad the love

Wyda­nie pol­skie­go prze­kła­du Czwo­rok­się­gu (Tetra­bi­blos) Klau­diu­sza Pto­le­me­usza jest naj­waż­niej­szym wyda­rze­niem w histo­rii pol­skiej astro­lo­gii. O ran­dze fak­tu prze­ło­że­nia Tetra­bi­blos na język pol­ski wprost z gre­ki świad­czy, o czym mało kto wie, że dotych­czas to pod­sta­wo­we kie­dyś dzie­ło astro­lo­gicz­ne zosta­ło prze­tłu­ma­czo­ne z ory­gi­na­łu rap­tem tyl­ko na czte­ry języ­ki*), a wśród nich pol­ski! Stąd też nie­wąt­pli­wą atrak­cją tego­rocz­nej II Kon­fe­ren­cji PTA, któ­ra odby­ła się  w War­sza­wie 13 X 2012 r., było spo­tka­nie z panem Grze­go­rzem Muszyń­skim, tłu­ma­czem Czwo­rok­się­gu, któ­ry pofa­ty­go­wał się na tę kon­fe­ren­cję aż z Luk­sem­bur­ga! Zapis jego wystą­pie­nia moż­na obej­rzeć tutaj:

[youtube]http://youtu.be/K5fxc0NVWow [/youtube]

Wię­cej mate­ria­łów wideo z tej kon­fe­ren­cji wkrót­ce będzie moż­na zoba­czyć na stro­nie PTA.

*) Angiel­ski, fran­cu­ski, wło­ski i pol­ski

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
II Konferencja PTA: Sport i rekreacja w astrologii

PTA zaprasza na II Konferencję Polskiego Towarzystwa Astrologicznego "Sport i rekreacja w astrologii", która odbędzie się 13 X 2012 r....

Zamknij