Czarny Księżyc – LILITH. Astronomia, mitologia, astrologia.

Czar­ny Księ­życ – Lilith nie jest żad­ną pla­ne­tą, ani też jak przy­pusz­cza­no, nie­wi­docz­nym astral­nym sate­li­tą Zie­mi, lecz pew­nym astro­no­micz­nym punk­tem, w któ­rym, według nie­któ­rych kon­cep­cji astro­lo­gicz­nych, kon­cen­tru­ją się szcze­gól­nie nie­bez­piecz­ne ener­gie kosmicz­ne utoż­sa­mia­ne z siła­mi zła, a nawet moca­mi pie­kiel­ny­mi.

Asteroidy – kosmiczne boginie. Ceres, Pallas, Juno i Westa.

W astro­lo­gii ezo­te­rycz­nej waż­ne miej­sce, obok pozna­nych dotąd pla­net, zaj­mu­ją pla­ne­to­idy. Choć obec­nie odkry­to już w naszym Ukła­dzie Sło­necz­nym ponad pięć tysię­cy tych drob­nych ciał, to jed­nak naj­więk­sze zna­cze­nie w horo­sko­pie przy­pi­su­je się kosmicz­nym bogi­niom, do któ­rych nale­żą Ceres, Pal­las, Juno i Westa. Te czte­ry pla­ne­to­idy mają tak­że zwią­zek z sze­ro­ko poj­mo­wa­ną kobie­co­ścią.

Punkty arabskie i midpunkty

Punk­ty arab­skie i mid­punk­ty są jesz­cze bar­dzo sła­bo zba­da­ne. Tra­dy­cja wywo­dzą­ca się z cza­sów roz­kwi­tu nauki arab­skiej prze­ka­za­ła spo­sób obli­cza­nia punk­tów arab­skich. Lecz na tym i koniec. Nie bar­dzo wia­do­mo, jakie zna­cze­nie mają punk­ty arab­skie w psy­cho­lo­gicz­nej i pro­gno­stycz­nej inter­pre­ta­cji horo­sko­pu. Jesz­cze mniej wia­do­mo na temat mid­punk­tów.

Święto Trzech Króli Świętem Astrologii

Sejm na posie­dze­niu 24 wrze­śnia 2010 r. posta­no­wił, że Świę­to Trzech Kró­li obcho­dzo­ne 6 stycz­nia będzie dniem wol­nym od pra­cy. Cie­szę się z tego fak­tu, ponie­waż ten dzień był od “zawsze” moim Świę­tem Astro­lo­gii i teraz ten dzień ponow­nie będzie wynie­sio­ny w naszym kra­ju …

Czy­taj dalej…Świę­to Trzech Kró­li Świę­tem Astro­lo­gii