Astro pogoda na kwiecień 2010 r.

Kwie­cień nie­sie ze sobą ryzy­ko odno­wie­nia się kry­zy­su eko­no­micz­ne­go i, co z tym się zawsze wią­że, ryzy­kiem zała­ma­nia na gieł­dach albo co naj­mniej poważ­niej­szej korek­ty tren­du wzro­sto­we­go obser­wo­wa­ne­go od ponad roku. Moż­li­we, że w dru­giej poło­wie kwiet­nia zosta­nie odkry­ty jakiś nowy “trup …

Czy­taj dalej…Astro pogo­da na kwie­cień 2010 r.

Aspektariusz, czyli “pogoda astrologiczna” na marzec 2010 r.

Od mar­ca posta­no­wi­łem co mie­siąc publi­ko­wać aspek­ta­riusz, czy­li listę aspek­tów two­rzą­cych się w danym mie­sią­cu mię­dzy pla­ne­ta­mi. Ina­czej ujmu­jąc, aspek­ta­riusz przed­sta­wia w zwię­złej, gra­ficz­nej for­mie, “pogo­dę astro­lo­gicz­ną”, któ­ra będzie pano­wać w poszcze­gól­nych mie­sią­cach. Pozwa­la jed­nym rzu­tem oka roze­znać się z grub­sza jakie pla­ne­ty i w …

Czy­taj dalej…Aspek­ta­riusz, czy­li “pogo­da astro­lo­gicz­na” na marzec 2010 r.

Niespodzianka na giełdach

Nie pierw­szy to już raz, gdy naj­prost­sza i naj­czę­ściej sto­so­wa­na meto­da glo­bal­ne­go pro­gno­zo­wa­nia opar­ta na bie­żą­cych kon­fi­gu­ra­cjach pla­ne­tar­nych zawio­dła. Gdy­by tyl­ko na tym zda­niu poprze­stać, moż­na­by to poczy­tać za sła­by punkt astro­lo­gii. Każ­dy astro­log jed­nak wie, że sto­so­wa­nie wyłącz­nie tej meto­dy daje …

Czy­taj dalej…Nie­spo­dzian­ka na gieł­dach

Koniunkcja Księżyca i Plutona

Księżyc w koniunkcji z Plutonem 19.12.2009
Księ­życ w koniunk­cji z Plu­to­nem 19.12.2009

Dziś, a wła­ści­wie wczo­raj w czwar­tek, bo już jest po pół­no­cy, był cie­ka­wy dzień na Gieł­dzie Papie­rów War­to­ścio­wych z uwa­gi na uści­śla­ją­cą się koniunk­cję Księ­ży­ca i Plu­to­na w kwa­dra­tu­rze do Satur­na. Uści­śle­nie się mia­ło już miej­sce po sesji ale dawa­ło się odczuć obser­wu­jąc noto­wa­nia jak opty­mizm coraz bar­dziej ula­ty­wał w nie­byt w mia­rę jak aspekt sta­wał się coraz bar­dziej dokład­ny.

Czy­taj dalej…Koniunk­cja Księ­ży­ca i Plu­to­na

Odwrót na giełdach?

wig2020091028
WIG20 20101028

Spad­ki na gieł­dach świa­to­wych w tym tygo­dniu dosko­na­le wpi­su­ją się w uści­śla­ją­cą się wciąż kwa­dra­tu­rę Satur­na i Plu­to­na. Na domiar złe­go (dla mnie aku­rat dobre­go, bo jestem na krót­kich pozy­cjach) dołą­czy­ła się kwa­dra­tu­ra Słoń­ca i Mar­sa. Mars sły­nie z tego, że dole­wa oli­wy do ognia i czer­wo­ny kolor ogar­nął dziś maso­wo ryn­ki.

Czy­taj dalej…Odwrót na gieł­dach?

Żurawie Wieżowe

Wczo­raj wresz­cie mia­łem tro­chę luzu i dla ode­tchnie­nia zro­bi­łem sobie dłu­go odkła­da­ną małą ana­li­zę astro­eko­no­micz­ną noto­wań akcji spół­ki Żura­wie Wie­żo­we SA. Dla­cze­go aku­rat ta spół­ka? Mam do niej sen­ty­ment, bo lubi­łem mieć jej akcje po wej­ściu na gieł­dę :-). Teraz tro­chę o niej zapo­mnia­łem, podob­nie jak o wie­lu innych akcjach od cza­su gdy prze­rzu­ci­łem się na opcje i jed­nost­ki indek­so­we.

Czy­taj dalej…Żura­wie Wie­żo­we