Ascendent

Wscho­dzą­cy punkt eklip­ty­ki w danej chwi­li. Punkt prze­cię­cia się eklip­ty­ki i hory­zon­tu na wscho­dzie w danej chwi­li. Wierz­cho­łek pierw­sze­go domu horo­sko­pu. Czę­sto tą nazwą okre­śla się cały znak Zodia­ku wscho­dzą­cy w danej chwi­li, np. naro­dzin. Nazwa pocho­dze­nia łaciń­skie­go (od: ascen­de­re – wzno­sić się. Pier­wot­nie …

Czytaj dalej…Ascendent

Astrolog

Osoba zajmująca się astrologią zawodowo lub hobbystycznie, posiadająca umiejętności sporządzenia horoskopu i jego interpretacji. Zawód astrolog znajduje się w oficjalnym wykazie zawodów Ministerstwa Pracy oznaczony kodem numer 516101.