Twój horoskop

Utwórz astrologiczny raport urodzeniowy

Data uro­dze­nia
Dokład­ny czas

Jeśli czas uro­dze­nia jest nie­zna­ny, zaznacz ten kwa­drat.*

Pod­po­wiedź: Upew­nij się, że róż­ni­ca wzglę­dem cza­su UTC jest pra­wi­dło­wa. Jeśli nie jest pra­wi­dło­wa, możesz ją poprawić.

* UWAGA: Jeśli czas uro­dze­nia nie jest zna­ny, w rapor­cie nie będą poda­ne poło­że­nie i aspek­ty Księ­ży­ca, Ascen­den­tu, Medium Coeli, Wer­tek­su i Punk­tu Szczę­ścia oraz nie będą poda­ne pozy­cje domów przy planetach.

Komen­ta­rze FB