Jan Sar Skąpski

Spre­ad the love
Zmień swo­je zdję­cie w tle
Wyślij na ser­wer
Zmień swo­je zdję­cie w tle
Astro­log pol­sko-kana­dyj­ski, uro­dzo­ny w Kra­ko­wie, od kil­ku­dzie­się­ciu lat zamiesz­ka­ły w Van­co­uver, w Kana­dzie. Czło­nek hono­ro­wy Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Astro­lo­gicz­ne­go, Sto­wa­rzy­sze­nia Astro­lo­gów w Pozna­niu. W latach 1977–1985 peł­nił funk­cje prze­wod­ni­czą­ce­go Bri­tish Colum­bia Astro­lo­gi­cal Socie­ty i redak­to­ra kwar­tal­ni­ka astro­lo­gicz­ne­go The Eclip­tic. W tym cza­sie powo­łał gru­pę badaw­czą Axio­ma­tic Stu­dy Gro­up, a pięć lat póź­niej wła­sne stu­dium astro­lo­gicz­ne Cele­sti­ca. Jest twór­cą teo­rii astro­lo­gii kogni­tyw­nej, zwa­nej też astro­lo­gią pro­ce­sów świa­do­mych oraz szko­ły o tej nazwie.
Sta­tus kon­ta użyt­kow­ni­ka to Zatwier­dzo­no