John i Susan Townley

Spre­ad the love
Zmień swo­je zdję­cie w tle
Wyślij na ser­wer
Zmień swo­je zdję­cie w tle
Astro­log ame­ry­kań­ski. Wykła­dał astro­lo­gię w Nowym Jor­ku w Long Island Scho­ol of Astro­lo­gy i w szko­le pro­wa­dzo­nej przez Char­le­sa Jay­ne. Jego spe­cjal­no­ścią jest astro­lo­gia biz­ne­su i roz­ryw­ki (sam jest tak­że pro­fe­sjo­nal­nym muzy­kiem) oraz horo­sko­py porów­naw­cze i kon­tak­to­we. Jego idee zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ły tra­dy­cyj­ne podej­ście do astro­lo­gicz­nej ana­li­zy kon­tak­tów mię­dzy­ludz­kich. Jest auto­rem wie­lu nowa­tor­skich ksią­żek: The Com­po­si­te Chart, Astro­lo­gi­cal Cyc­les and the Life Cri­sis Periods, Pla­nets in Love, Astro­lo­gi­cal Life Cyc­les oraz naj­now­szej, jesz­cze nie wyda­nej dru­kiem The Mid­dle King­dom – Coin­ci­den­ce, Order and Kammerer’s Law of Seria­li­ty. Jego arty­ku­ły uka­zu­ją się w licz­nych ame­ry­kań­skich pismach astro­lo­gicz­nych, m. in. w The Astro­lo­gi­cal Review, Rising Sun, Matrix.
Sta­tus kon­ta użyt­kow­ni­ka to Zatwier­dzo­no

Ten użyt­kow­nik nie dodał jesz­cze żad­nych infor­ma­cji o sobie.