Valerie Livina

Spre­ad the love
Zmień swo­je zdję­cie w tle
Wyślij na ser­wer
Zmień swo­je zdję­cie w tle
Vale­rie Livi­na stu­dio­wa­ła astro­lo­gię (tra­dy­cyj­ną zachod­nią i dżjo­ti­szę) i prak­ty­ku­ję jogę od 1991. W 2006 r. otrzy­ma­ła tytuł dok­to­ra fizy­ki. Obec­nie pra­cu­je w Wiel­kiej Bry­ta­nii jako badacz w dzie­dzi­nie ana­li­zy sze­re­gów cza­so­wych.
Sta­tus kon­ta użyt­kow­ni­ka to Zatwier­dzo­no

Ten użyt­kow­nik nie dodał jesz­cze żad­nych infor­ma­cji o sobie.