Twój horoskop indywidualny

Spre­ad the love

Samodzielnie sporządź swój horoskop

Data uro­dze­nia
Czas uro­dze­nia

Jeśli nie znasz cza­su uro­dze­nia, zaznacz ten kwa­drat.*

Pod­po­wiedź: Upew­nij się, że róż­ni­ca wzglę­dem cza­su UTC jest pra­wi­dło­wa. Jeśli nie jest pra­wi­dło­wa, możesz ją popra­wić.

* UWAGA: Jeśli czas uro­dze­nia nie jest zna­ny, w rapor­cie nie będą poda­ne poło­że­nie i aspek­ty Księ­ży­ca, Ascen­den­tu, Medium Coeli, Wer­tek­su oraz Punk­tu Szczę­ścia. Nie będą tak­że poda­ne pozy­cje domów przy pla­ne­tach.