Horoskop syderyczny

Jest to horo­skop, któ­re­go ukła­dem odnie­sie­nia jest Zodiak syde­rycz­ny (sta­ły, gwiaz­do­wy), sto­so­wa­ny w zachod­niej astro­lo­gii syde­rycz­nej zamiast sto­so­wa­ne­go popu­lar­ne­go Zodia­ku tro­pi­kal­ne­go (rucho­me­go, kalen­da­rzo­we­go). Pro­szę pamię­tać, że Zodiak gwiaz­do­wy ma tak­że rów­ne zna­ki po 30 stop­ni, lecz nie jest to Zodiak kon­ste­la­cyj­ny …

Czy­taj dalej…Horo­skop syde­rycz­ny