Horoskop syderyczny

Spre­ad the love

Jest to horo­skop, któ­re­go ukła­dem odnie­sie­nia jest Zodiak syde­rycz­ny (sta­ły, gwiaz­do­wy), sto­so­wa­ny w zachod­niej astro­lo­gii syde­rycz­nej zamiast sto­so­wa­ne­go popu­lar­ne­go Zodia­ku tro­pi­kal­ne­go (rucho­me­go, kalen­da­rzo­we­go). Pro­szę pamię­tać, że Zodiak gwiaz­do­wy ma tak­że rów­ne zna­ki po 30 stop­ni, lecz nie jest to Zodiak kon­ste­la­cyj­ny opar­ty na gwiaz­do­zbio­rach, któ­re mają róż­ną dłu­gość eklip­tycz­ną.

Poniż­szy for­mu­larz umoż­li­wia obli­cze­nie horo­sko­pu syde­rycz­ne­go. Wypeł­nia­jąc jego pola możesz więc zoba­czyć, jak wyglą­da Twój horo­skop w kon­wen­cji zachod­niej astro­lo­gii syde­rycz­nej.

Samodzielnie sporządź swój horoskop

Data uro­dze­nia
Czas uro­dze­nia

Jeśli nie znasz cza­su uro­dze­nia, zaznacz ten kwa­drat.*

Pod­po­wiedź: Upew­nij się, że róż­ni­ca wzglę­dem cza­su UTC jest pra­wi­dło­wa. Jeśli nie jest pra­wi­dło­wa, możesz ją popra­wić.

* UWAGA: Jeśli czas uro­dze­nia nie jest zna­ny, w rapor­cie nie będą poda­ne poło­że­nie i aspek­ty Księ­ży­ca, Ascen­den­tu, Medium Coeli, Wer­tek­su oraz Punk­tu Szczę­ścia. Nie będą tak­że poda­ne pozy­cje domów przy pla­ne­tach.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Fragmenty astrologiczne – Jarosław Kaczyński

Jako kolejny odcinek „fragmentów” na temat astrologii przesyłam grafik tranzytów do grudnia bieżącego roku. Jest to przykład jednego z wielu...

Zamknij