O stronie

Spre­ad the love
Logo Almanachu Astrologicznego z roku 1998
Logo Alma­na­chu Astro­lo­gicz­ne­go z 1998 r.

Alma­nach Astro­lo­gicz­ny jest nie­ko­mer­cyj­nym ser­wi­sem poświę­co­nym astro­lo­gii, jed­nym z nie­licz­nych miejsc w inter­ne­cie, gdzie astro­lo­gia trak­to­wa­na jest poważ­nie. Celem ser­wi­su jest rze­tel­ne przed­sta­wia­nie astro­lo­gii, jako dzie­dzi­ny kul­tu­ry uła­twia­ją­cej czło­wie­ko­wi lep­sze rozu­mie­nie same­go sie­bie, świa­ta, kosmo­su i powią­zań, jakie ist­nie­ją mię­dzy czło­wie­kiem i świa­tem (kosmo­sem).

Nie jest celem ser­wi­su popu­la­ry­za­cja astro­lo­gii, któ­ra nie­uchron­nie pro­wa­dzi do znie­kształ­ce­nia i wypa­cze­nia astro­lo­gii i prze­kształ­ce­nia jej w tzw. pop-astro­lo­gię, czy­li astro­lo­gię roz­ryw­ko­wą będą­cą swo­istą odmia­ną show-biz­ne­su, któ­rą moż­na nazwać astro-biz­ne­sem. Prze­ja­wia się to naj­czę­ściej w obec­no­ści zna­nych od stu­le­cia rubryk o zna­kach Zodia­ku, prze­po­wied­niach na bie­żą­cy tydzień lub mie­siąc w gaze­tach, ser­wi­sach inter­ne­to­wych i tele­wi­zyj­nych. Mimo, że obec­nie czę­sto przy two­rze­niu takich rubryk zatrud­nia­ni są pro­fe­sjo­nal­ni astro­lo­dzy, poży­tek z ich twór­czo­ści w takiej for­mie jest w dal­szym cią­gu wąt­pli­wy.

Alma­nach Astro­lo­gicz­ny powstał 19 grud­nia 1995 roku. Kil­ka­krot­nie był pre­zen­to­wa­ny na łamach cza­so­pism kom­pu­te­ro­wych WWWEnter jako cie­ka­we stro­ny w two­rzą­cym się dopie­ro inter­ne­cie.