Fragmenty astrologiczne – Jarosław Kaczyński

Jako kolej­ny odci­nek „frag­men­tów” na temat astro­lo­gii prze­sy­łam gra­fik tran­zy­tów do grud­nia bie­żą­ce­go roku. Jest to przy­kład jed­ne­go z wie­lu spo­so­bów wery­fi­ko­wa­nia, czy poszu­ki­wań dokład­niej­sze­go cza­su uro­dze­nia – temat do tej pory nie roz­wią­za­ny, bo dys­ku­sje trwa­ją i zawsze trwa­ły, choć­by w kwe­stii …

Czy­taj dalej…Frag­men­ty astro­lo­gicz­ne – Jaro­sław Kaczyń­ski

Krystyna Pawłowicz

Fragmenty astrologiczne – Krystyna Pawłowicz

Trud­no było­by sobie wyobra­zić bar­dziej wyra­zi­sty obraz tej oso­by, jak i na rów­ni trud­no jest tu zna­leźć cokol­wiek, co by nie pro­wo­ko­wa­ło  kon­flik­tów z inny­mi oso­ba­mi. Pozy­cja Księ­ży­ca unie­moż­li­wia kon­takt emo­cjo­nal­ny, a układ Mer­ku­re­go, to nie tyl­ko brak zgod­no­ści i choć­by cie­nia ustę­pli­wo­ści w sto­sun­ku …

Czy­taj dalej…Frag­men­ty astro­lo­gicz­ne – Kry­sty­na Paw­ło­wicz

Prognozy na najbliższą przyszłość

Nie lubię się zaj­mo­wać pro­gno­za­mi poli­ty­ki jakich­kol­wiek kra­jów, a zarów­no poli­ty­ki świa­to­wej. Tak się nie­ste­ty skła­da, że wyma­ga­ła tego ogól­na potrze­ba dia­gno­zo­wa­nia przy­czyn mogą­cych brać udział w roz­wo­ju bie­żą­cych sytu­acji. Tak też się skła­da, że pisząc od cza­su do cza­su na tego …

Czy­taj dalej…Pro­gno­zy na naj­bliż­szą przy­szłość

Istota Midpunktu

- “Wszę­dzie znaj­du­je się cen­trum świa­ta…” (“Czar­ny Łoś”)   Uwa­gi doty­czą­ce ukła­dów pla­net, gdzie trzy kolej­ne pozy­cje zmie­nia­ły cha­rak­ter, jaki był przy­wią­zy­wa­ny do każ­dej z nich, i za rów­no te balan­su­ją­ce się po obu stro­nach cen­tral­nej pozy­cji, znaj­du­je­my już u Pto­le­me­usza. ( „Tetra­bi­blos,” …

Czy­taj dalej…Isto­ta Mid­punk­tu

O celowości i znaczeniu podziałów harmonicznych

Podział na róż­ne zna­cze­nia poszcze­gól­nych aspek­tów ist­niał od daw­na. Oce­na taka prze­pro­wa­dza­na była jed­nak w innych warun­kach byto­wych i w innych per­spek­ty­wach roz­wo­jo­wych. Jed­nym z takich decy­du­ją­cych czyn­ni­ków, gdy przy­cho­dzi do inter­pre­ta­cji, jest sto­pień roz­wo­ju pozio­mu inte­lek­tu­al­ne­go, zarów­no na ogól­nie panu­ją­cym pozio­mi, jak …

Czy­taj dalej…O celo­wo­ści i zna­cze­niu podzia­łów har­mo­nicz­nych