Prognozy na najbliższą przyszłość

Nie lubię się zaj­mo­wać pro­gno­za­mi poli­ty­ki jakich­kol­wiek kra­jów, a zarów­no poli­ty­ki świa­to­wej. Tak się nie­ste­ty skła­da, że wyma­ga­ła tego ogól­na potrze­ba dia­gno­zo­wa­nia przy­czyn mogą­cy­ch brać udział w roz­wo­ju bie­żą­cy­ch sytu­acji. Tak też się skła­da, że pisząc od cza­su do cza­su na tego … Wię­cej…

Istota Midpunktu

- “Wszę­dzie znaj­du­je się cen­trum świa­ta…” (“Czar­ny Łoś”)   Uwa­gi doty­czą­ce ukła­dów pla­net, gdzie trzy kolej­ne pozy­cje zmie­nia­ły cha­rak­ter, jaki był przy­wią­zy­wa­ny do każ­dej z nich, i za rów­no te balan­su­ją­ce się po obu stro­na­ch cen­tral­nej pozy­cji, znaj­du­je­my już u Pto­le­me­usza. ( „Tetra­bi­blos,” Księ­ga … Wię­cej…

O celowości i znaczeniu podziałów harmonicznych

Podział na róż­ne zna­cze­nia poszcze­gól­ny­ch aspek­tów ist­niał od daw­na. Oce­na taka prze­pro­wa­dza­na była jed­nak w inny­ch warun­ka­ch byto­wy­ch i w inny­ch per­spek­ty­wa­ch roz­wo­jo­wy­ch. Jed­nym z taki­ch decy­du­ją­cy­ch czyn­ni­ków, gdy przy­cho­dzi do inter­pre­ta­cji, jest sto­pień roz­wo­ju pozio­mu inte­lek­tu­al­ne­go, zarów­no na ogól­nie panu­ją­cym pozio­mi, jak … Wię­cej…