Polityka prywatności

Alma­nach Astro­lo­gicz­ny nie sprze­da­je i nie udo­stęp­nia oso­bom trze­cim danych oso­bo­wych lub adre­so­wych swo­ich Klientów/Użytkowników. Jeśli nie zga­dzasz się z poli­ty­ką pry­wat­no­ści, nie odwie­dzaj ser­wi­su, nie sub­skry­buj new­slet­te­rów oraz nie naby­waj pro­duk­tów i usług ofe­ro­wa­nych na por­ta­lu Alma­nach Astro­lo­gicz­ny.

Dane oso­bo­we
W cza­sie korzy­sta­nia z ser­wi­sów możesz zostać popro­szo­ny o poda­nie nie­któ­rych swo­ich danych oso­bo­wych poprzez wypeł­nie­nie for­mu­la­rza lub w inny spo­sób. Dane, o któ­re będziesz pro­szo­ny, to zwy­kle imię i adres e-mail. W przy­pad­ku for­mu­la­rzy zamó­wień będziesz pro­szo­ny o poda­nie peł­nych danych oso­bo­wych. Wyma­ga­my tyl­ko tych danych, któ­re są nie­zbęd­ne do dzia­ła­nia ser­wi­su. Nie­poda­nie wyma­ga­nych danych zablo­ku­je czyn­ność, któ­rą te dane doty­czy­ły.

Sub­skryp­cja new­slet­te­rów
Sub­skryp­cja elek­tro­nicz­nych new­slet­te­rów wyma­ga poda­nia w odpo­wied­nim for­mu­la­rzu swo­je­go imie­nia i adre­su e-mail. Pola te są obo­wiąz­ko­we.
Uzy­ska­ne w ten spo­sób dane są doda­wa­ne do listy mailin­go­wej. Adres ema­il jest nie­zbęd­ny do tego, aby moż­na było wysłać dane­mu czy­tel­ni­ko­wi zamó­wio­ną infor­ma­cję. Imię pozwa­la zwra­cać się do czy­tel­ni­ków po imie­niu.

Zama­wia­nie usług i pro­duk­tów
Zama­wia­nie usług i pro­duk­tów ofe­ro­wa­nych na por­ta­lu Alma­nach Astro­lo­gicz­ny wyma­ga poda­nia w odpo­wied­nim for­mu­la­rzu peł­niej­szych danych adre­so­wych. Pola obo­wiąz­ko­we są ozna­czo­ne. W przy­pad­ku płat­no­ści za pomo­cą kar­ty kre­dy­to­wej obsłu­gę klien­ta przej­mu­je fir­ma Przelewy24 lub Dotpay. W tym przy­pad­ku tyl­ko sys­tem wymie­nio­nych firm zna i jest odpo­wie­dzial­ny za dane poda­ne w jego for­mu­la­rzach. For­mu­la­rze trans­ak­cyj­ne znaj­du­ją się na ser­we­rach wymie­nio­nych firm i są szy­fro­wa­ne odpo­wied­ni­mi tech­no­lo­gia­mi.

Nie­za­po­wie­dzia­ne wia­do­mo­ści
Alma­nach Astro­lo­gicz­ny zastrze­ga sobie pra­wo do wysy­ła­nia nie­za­po­wie­dzia­nych wia­do­mo­ści oso­bom, któ­rych dane kon­tak­to­we posia­da i któ­re zgo­dzi­ły się z poli­ty­ką pry­wat­no­ści. Pod poję­ciem nie­za­po­wie­dzia­nych wia­do­mo­ści rozu­mie się infor­ma­cje odno­szą­ce się bez­po­śred­nio do ser­wi­su Alma­nach Astro­lo­gicz­ny, new­slet­te­rów, usług i pro­duk­tów (np. zmia­ny, wewnętrz­ne pro­mo­cje), nie­ko­mer­cyj­ne listy (np. życze­nia, komen­ta­rze oso­bi­ste itp.) oraz infor­ma­cje komer­cyj­ne, któ­rych roz­sył­ka zosta­ła opła­co­na przez Klien­tów wła­ści­cie­la por­ta­lu. Pod­mio­ty zle­ca­ją­ce komer­cyj­ne mailin­gi nie mają wglą­du w dane kon­tak­to­we osób znaj­du­ją­cych się na listach adre­so­wych Alma­na­chu Astro­lo­gicz­ne­go.

Dane oso­bo­we
Dane oso­bo­we poda­ne na por­ta­lu Alma­nach Astro­lo­gicz­ny przy oka­zji wysy­ła­nia komen­ta­rzy do arty­ku­łów itp. są dostęp­ne dla wszyst­kich odwie­dza­ją­cych stro­ny zawie­ra­ją­ce te dane. Alma­nach Astro­lo­gicz­ny nie ma moż­li­wo­ści zabez­pie­cze­nia Użyt­kow­ni­ków przed oso­ba­mi pry­wat­ny­mi lub fir­ma­mi, któ­re te dane wyko­rzy­sta­ją do prze­sła­nia Wam nie­okre­ślo­nych infor­ma­cji. Dla­te­go dane te nie pod­le­ga­ją poli­ty­ce pry­wat­no­ści.

Cookies (cia­stecz­ka)
W ser­wi­sie Alma­nach Astro­lo­gicz­ny uży­wa­ne są pli­ki cookies, czy­li małe pli­ki tek­sto­we wysy­ła­ne do kom­pu­te­ra inter­nau­ty iden­ty­fi­ku­ją­ce go w spo­sób potrzeb­ny do uprosz­cze­nia lub umo­rze­nia danej ope­ra­cji. Nie są one nie­bez­piecz­ne dla Użyt­kow­ni­ka ani jego kom­pu­te­ra, nie są w nich prze­cho­wy­wa­ne żad­ne dane oso­bo­we. Ich głów­nym zada­niem jest prze­cho­wy­wa­nie infor­ma­cji, do któ­rych potem stro­na może się odnieść. Warun­kiem dzia­ła­nia cookies jest ich akcep­ta­cja przez prze­glą­dar­kę i nie usu­wa­nie ich z dys­ku. Pli­ki cookies nie umoż­li­wia­ją iden­ty­fi­ka­cji Użyt­kow­ni­ków odwie­dza­ją­cej witry­nę i nie są w nich zapi­sy­wa­ne żad­ne infor­ma­cje, któ­re mogły by taką iden­ty­fi­ka­cję umoż­li­wić. Zgod­nie z art. 173 Usta­wy z dnia 16 lip­ca 2004 roku Pra­wo tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapi­sy­wa­nie pli­ków tek­sto­wych na dys­ku kom­pu­te­ra Użyt­kow­ni­ka witry­ny jest dozwo­lo­ne o ile Użyt­kow­nik zosta­nie o tym poin­for­mo­wa­ny.  Jeże­li Użyt­kow­nik nie chce udo­stęp­nić pli­ków cookies, powi­nien taką opcję wyłą­czyć w prze­glą­dar­ce zanim odwie­dzi ser­wis. Nie­udo­stęp­nie­nie pli­ków cookies przez prze­glą­dar­kę, albo ich ska­so­wa­nie, moż­ne powo­do­wać znacz­ne utrud­nie­nia lub może nawet cał­ko­wi­cie unie­moż­li­wiać korzy­sta­nie z ser­wi­su, za co nie pono­si­my odpo­wie­dzial­no­ści. Dla­te­go zale­ca­my mieć włą­czo­ną obsłu­gę pli­ków cookies.

Wyłą­cze­nie odpo­wie­dzial­no­ści
Alma­nach Astro­lo­gicz­ny jest por­ta­lem, na któ­rym pre­zen­to­wa­ne są mate­ria­ły zwią­za­ne z astro­lo­gią. Prze­strze­gam przed bez­kry­tycz­nym, bez­wa­run­ko­wym korzy­sta­niu z dostęp­nych mate­ria­łów. Publi­ko­wa­ne mate­ria­ły powin­ny być szcze­gó­ło­wo ana­li­zo­wa­ne, ewen­tu­al­nie kon­fron­to­wa­ne z inny­mi podob­ny­mi publi­ka­cja­mi i dopie­ro, gdy będą one przed­sta­wia­ły się jako odpo­wied­nie w danym przy­pad­ku, wpro­wa­dza­ne w życie.

Wszel­kie publi­ko­wa­ne tek­sty dot. inwe­sto­wa­nia na gieł­dzie nie są reko­men­da­cją w rozu­mie­niu prze­pi­sów Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Finan­sów z dnia 19 paź­dzier­ni­ka 2005 r. w spra­wie infor­ma­cji sta­no­wią­cych reko­men­da­cje doty­czą­ce instru­men­tów finan­so­wych lub ich emi­ten­tów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) i mogą infor­mo­wać co naj­wy­żej o dzia­ła­niach jakie ich autor pod­jął­by w odnie­sie­niu do takie­go czy inne­go spo­so­bu inwe­sto­wa­nia. W związ­ku z tym ani redak­tor ani auto­rzy takich tek­stów nie pono­szą odpo­wie­dzial­no­ści za ewen­tu­al­ne szko­dy ponie­sio­ne w wyni­ku decy­zji inwe­sty­cyj­nych pod­ję­tych na pod­sta­wie lek­tu­ry tek­stów publi­ko­wa­nych na tej witry­nie. Czy­tel­nik wszel­kie decy­zje inwe­sty­cyj­ne podej­mu­je sam i na swo­ją wła­sną odpo­wie­dzial­ność. Redak­cja Alma­na­chu Astro­lo­gicz­ne­go nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za opi­nie wyra­żo­ne przez Użyt­kow­ni­ków w arty­ku­łach, komen­ta­rzach lub w inny spo­sób, któ­re są pry­wat­ny­mi opi­nia­mi ich auto­rów.

Admi­ni­stra­tor por­ta­lu zastrze­ga sobie pra­wo do wpro­wa­dza­nia zmian w poli­ty­ce pry­wat­no­ści. Każ­de­go Użytkownika/Klienta Alma­na­chu Astro­lo­gicz­ne­go obo­wią­zu­je aktu­al­na poli­ty­ka pry­wat­no­ści znaj­du­ją­ca się na stro­nie http://astrolog.pl/polityka-prywatnosci.

Komen­ta­rze FB

Dodaj komentarz