Dotacja na rozwój Almanachu Astrologicznego

Spre­ad the love


Dota­cja


 

Jeśli podo­ba Ci się ten ser­wis i chcesz wes­przeć jego roz­wój, będę wdzięcz­ny za prze­ka­za­nie daro­wi­zny na jego roz­wój w dowol­nej wyso­ko­ści. Zachę­cam do sko­rzy­sta­nia w tym celu z powyż­sze­go for­mu­la­rza dla szyb­kich płat­no­ści onli­ne. Dzię­ki daro­wi­znom chcę unik­nąć zaśmie­ca­nia ser­wi­su płat­ny­mi rekla­ma­mi lub usłu­ga­mi. Jak widzisz, na tej witry­nie nie ma żad­nych reklam i bane­rów.

Alma­nach Astro­lo­gicz­ny jest nie­ko­mer­cyj­nym ser­wi­sem poświę­co­nym astro­lo­gii, jed­nym z nie­licz­nych miejsc w inter­ne­cie, gdzie astro­lo­gia trak­to­wa­na jest poważ­nie. Celem ser­wi­su jest rze­tel­ne przed­sta­wia­nie astro­lo­gii, jako dzie­dzi­ny kul­tu­ry uła­twia­ją­cej czło­wie­ko­wi lep­sze rozu­mie­nie same­go sie­bie, świa­ta, kosmo­su i powią­zań, jakie ist­nie­ją mię­dzy czło­wie­kiem i świa­tem (kosmo­sem).