Księżyc i Jowisz wpłyną na kontrakty?

16 wrze­śnia to dzień wyga­sa­nia kon­trak­tów na gieł­dzie w War­sza­wie. Nie­wie­le ich już zosta­ło ponie­waż więk­szość zosta­ła zro­lo­wa­na (co za pięk­ne sło­wo) na serię gru­dnio­wą. Czy na sesji będzie więc wia­ło nudą jak trzy mie­sią­ce temu? Wyda­je się, że złą­cze­nie Księ­ży­ca …

Czy­taj dalej…Księ­życ i Jowisz wpły­ną na kon­trak­ty?

Astrologia – wykład 4. Saturn i Jowisz.

Jowisz i Saturn są sto­sun­ko­wo łatwe do zauwa­że­nia na nie­bie. Saturn potrze­bu­je 29 lat 167 dni i 5 godzin, aby obiec cały Zodiak. Rzą­dzi Wod­ni­kiem i Kozio­roż­cem, wywyż­szo­ny jest w Wadze. Sta­ny retro­gra­da­cji prze­by­wa w cią­gu 340 dni, przy tym 5 dni jest w sta­cji, sta­bil­ny, tj. …

Czy­taj dalej…Astro­lo­gia – wykład 4. Saturn i Jowisz.

Pierwszy wykład w PTA

Wczo­raj odbył się pierw­szy wykład w Pol­skim Towa­rzy­stwie Astro­lo­gicz­nym. Dla mnie był to szcze­gól­ny dzień, ponie­waż to wła­śnie mojej oso­bie przy­pa­dło wygło­sze­nie wykła­du inau­gu­ru­ją­ce­go dzia­łal­ność Towa­rzy­stwa. Nie sądzi­łem, że aż tyle osób nie będą­cych człon­ka­mi PTA  przy­bę­dzie i dotrwa do koń­ca, bo …

Czy­taj dalej…Pierw­szy wykład w PTA