Księżyc i Jowisz wpłyną na kontrakty?

Spre­ad the love
Wygasanie kontraktów WIG20 16 września 2011
Wyga­sa­nie kon­trak­tów WIG20 16 wrze­śnia 2011

16 wrze­śnia to dzień wyga­sa­nia kon­trak­tów na gieł­dzie w War­sza­wie. Nie­wie­le ich już zosta­ło ponie­waż więk­szość zosta­ła zro­lo­wa­na (co za pięk­ne sło­wo) na serię gru­dnio­wą. Czy na sesji będzie więc wia­ło nudą jak trzy mie­sią­ce temu? Wyda­je się, że złą­cze­nie Księ­ży­ca i Jowi­sza w Byku, któ­re nastą­pi na sam koniec sesji w towa­rzy­stwie Wenus, Ura­na i Plu­to­na będą­cych w uści­śla­ją­cym się pół­krzy­żu powin­no jed­nak dostar­czyć atrak­cji ale czy zdą­ży to jesz­cze zadzia­łać?

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Czy we wrześniu i październiku będzie dalszy ciąg załamania na giełdach?

Czytam często komentarze analityka giełdowego, którego komentarze skądinąd sobie cenię. Swoje komentarze opiera on w dużej mierze na terii falowej Elliotta. Teoria...

Zamknij