Księżyc i Jowisz wpłyną na kontrakty?

16 wrze­śnia to dzień wyga­sa­nia kon­trak­tów na gieł­dzie w War­sza­wie. Nie­wie­le ich już zosta­ło ponie­waż więk­szość zosta­ła zro­lo­wa­na (co za pięk­ne sło­wo) na serię gru­dnio­wą. Czy na sesji będzie więc wia­ło nudą jak trzy mie­sią­ce temu? Wyda­je się, że złą­cze­nie Księ­ży­ca …

Czy­taj dalej…Księ­życ i Jowisz wpły­ną na kon­trak­ty?

Astrologiczna prognoza giełdowa na 2011 rok

Z mie­sięcz­nym opóź­nie­niem zamiesz­czam swo­ją krót­ka pro­gno­zę astro­lo­gicz­ną w odnie­sie­niu do spraw gieł­do­wych. Obec­nie w samym środ­ku kry­zy­su egip­skie­go nie­uchron­ną wyda­je się dłu­go ocze­ki­wa­na korek­ta. Dobra pas­sa gieł­dy nowo­jor­skiej zabu­rzo­na wyda­rze­nia­mi w Tune­zji i Egip­cie wyda­je się być już w fazie spo­dzie­wa­nej korek­ty. Mnie nato­miast …

Czy­taj dalej…Astro­lo­gicz­na pro­gno­za gieł­do­wa na 2011 rok

Koniunkcja Księżyca i Plutona

Księżyc w koniunkcji z Plutonem 19.12.2009
Księ­życ w koniunk­cji z Plu­to­nem 19.12.2009

Dziś, a wła­ści­wie wczo­raj w czwar­tek, bo już jest po pół­no­cy, był cie­ka­wy dzień na Gieł­dzie Papie­rów War­to­ścio­wych z uwa­gi na uści­śla­ją­cą się koniunk­cję Księ­ży­ca i Plu­to­na w kwa­dra­tu­rze do Satur­na. Uści­śle­nie się mia­ło już miej­sce po sesji ale dawa­ło się odczuć obser­wu­jąc noto­wa­nia jak opty­mizm coraz bar­dziej ula­ty­wał w nie­byt w mia­rę jak aspekt sta­wał się coraz bar­dziej dokład­ny.

Czy­taj dalej…Koniunk­cja Księ­ży­ca i Plu­to­na