Astrologiczna prognoza giełdowa na 2011 rok

Spre­ad the love
Aspektariusz 2011
Aspek­ta­riusz 2011

Z mie­sięcz­nym opóź­nie­niem zamiesz­czam swo­ją krót­ka pro­gno­zę astro­lo­gicz­ną w odnie­sie­niu do spraw gieł­do­wych.
Obec­nie w samym środ­ku kry­zy­su egip­skie­go nie­uchron­ną wyda­je się dłu­go ocze­ki­wa­na korek­ta. Dobra pas­sa gieł­dy nowo­jor­skiej zabu­rzo­na wyda­rze­nia­mi w Tune­zji i Egip­cie wyda­je się być już w fazie spo­dzie­wa­nej korek­ty. Mnie nato­miast wyda­je się to tyl­ko krót­ką pani­ką, po któ­rej indek­sy powró­cą do dal­szych wzro­stów ale na krót­ko, tak, aby utwo­rzyć dru­gi wierz­cho­łek. Wła­ści­wej korek­ty dwu­let­nie­go wzro­stu (i to dłu­giej) ocze­ku­ję od poło­wy lute­go do sierp­nia. Ist­nie­je duża szan­sa na znie­sie­nie całe­go wzro­stu WIG20 osią­gnię­te­go w cią­gu tego i ubie­głe­go roku i dopie­ro w sierp­niu ocze­ki­wał­bym popra­wy. Nie­wy­klu­czo­ne, że klu­czo­wa tutaj będzie spra­wa Egip­tu, któ­ry zmie­rza do nie­uchron­nej i głę­bo­kiej trans­for­ma­cji.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
I Zjazd Walny Polskiego Towarzystwa Astrologicznego

5 marca 2011 roku w Warszawie przy ul. Zielnej 39 odbędzie się I Zjazd Walny Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Jako honorowi...

Zamknij