Pesymizm na GPW wreszcie będzie uzasadniony

Spre­ad the love
S&P500 i WIG20
S&P500WIG20

Pod­czas gdy S&P500 wciąż osią­ga nowe szczy­ty, gieł­da war­szaw­ska z napię­ciem ocze­ku­je korek­ty. Naj­bar­dziej zauwa­ża się to na kon­trak­tach ner­wo­wo reagu­ją­cych kata­rem na każ­de kich­nię­cie S&P500 lub DAXa. Tro­chę mnie to iry­tu­je, bo powo­dów do korek­ty do tej pory nie było. Sam ocze­ku­jąc nawet wzro­stów (nie­wiel­kich ale jed­nak) zaan­ga­żo­wa­łem się po dłu­giej stro­nie nie zacho­wu­jąc przy tym ostroż­no­ści i – co gor­sza – baga­te­li­zu­jąc doko­ny­wa­nie trans­ak­cji pod­czas próż­ne­go kur­su Księ­ży­ca. Mój odwiecz­ny i nie­mal kom­pul­syw­ny scep­ty­cyzm co do sku­tecz­no­ści reguł astro­lo­gii zno­wu nara­ził mnie na stra­tę spo­rej czę­ści wypra­co­wa­ne­go w stycz­niu zysku. Mam kolej­ną i tę samą naucz­kę od PKK.
Teraz muszę pogo­dzić się ze stra­ta­mi bo wszel­kie zna­ki na nie­bie i zie­mi wska­zu­ją na nad­cią­ga­ją­cą korek­tę i czas zająć krót­kie pozy­cje. GPW ode­tchnie: wresz­cie! Jak bar­dzo irra­cjo­nal­ny jest jed­nak nasz rynek! Łatwiej wyda­je mi się pro­gno­zo­wać zmia­ny indek­sów azja­tyc­kich i ame­ry­kań­skich niż WIG20. Może dla­te­go, że nasi inwe­sto­rzy bar­dziej przej­mu­ją się wyni­ka­mi spół­ek po dru­giej stro­nie Atlan­ty­ku niż tych nad Wisłą. Jak astro­lo­gia może tłu­ma­czyć takie zacho­wa­nie nasze­go indek­su? Patrząc na horo­skop gieł­dy z 1991 r. łatwo moż­na dostrzec usa­do­wio­ne­go od grud­nia Satur­na w kwa­dra­tu­rze do radik­so­we­go Nep­tu­na, do tego docho­dzi póź­niej opo­zy­cja tran­zy­tu­ją­ce­go natal­ny Mars Plu­to­na. Nic dziw­ne­go, że obser­wu­je­my ponad­prze­cięt­ny brak wigo­ru obja­wia­ją­cy się dłu­go­trwa­łym tren­dem bocz­nym.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Astrologiczna prognoza giełdowa na 2011 rok

Z miesięcznym opóźnieniem zamieszczam swoją krótka prognozę astrologiczną w odniesieniu do spraw giełdowych. Obecnie w samym środku kryzysu egipskiego nieuchronną...

Zamknij