Wybory prezydenckie w USA 2016

Nie­zbyt dotych­czas pasjo­no­wa­ło mnie pro­gno­zo­wa­nie w astro­lo­gii. Zawsze uwa­ża­łem to za nie­po­trzeb­ne, bo i tak nic po pro­gno­zach, nawet traf­nych, taka sztu­ka dla sztu­ki. Jedy­ne, co wyni­ka z nich, to wier­szów­ka i próż­ność. Cał­ko­wi­cie obo­jęt­ne mi były astro­lo­gicz­ne pro­gno­zy wyni­ków wybo­rów, czy to w Pol­sce, czy gdzie­kol­wiek na … Wię­cej…

Legenda o Trzech Królach okiem astrologa

Gdy się tedy naro­dził Jezus w Beth­le­hem Juda, we dni Hero­da kró­la: oto Mędr­cy ze wscho­du słoń­ca przy­by­li do Jero­zo­li­my. Mówiąc: Gdzie jest, któ­ry się naro­dził król Żydow­ski? Albo­wiem widzie­li­śmy gwiaz­dę jego na wschód słoń­ca, i przy­je­cha­li­śmy pokło­nić się jemu.”  Ewan­ge­lia wg św. … Wię­cej…

Nowy księżycowy kalendarz rolniczy

Choć na ryn­ku wydaw­ni­czym dostęp­nych jest wie­le kalen­da­rzy bio­dy­na­micz­nych, chciał­bym Pań­stwu zapro­po­no­wać tutaj nie­co inną wer­sję księ­ży­co­we­go kalen­da­rza rol­ni­cze­go. Pod­sta­wo­wą i naj­więk­szą róż­ni­cą w sto­sun­ku do innych podob­nych kalen­da­rzy  jest opar­cie go o Zodiak gwiaz­do­wy. Z tego powo­du jest on, bodaj­że, jedy­nym zna­nym mi … Wię­cej…

Astrologiczne odniesienia w ludowych i historycznych przekazach dotyczących prac rolniczych

Frag­ment wykła­du wygło­szo­ne­go 20 paź­dzier­ni­ka 2013 r. na kon­fe­ren­cji Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Astro­lo­gicz­ne­go pt. “Zasto­so­wa­nie astro­lo­gii w ogrod­nic­twie” “Ze wszyst­kich zasto­so­wań astro­lo­gii, uwzględ­nia­nie ryt­mów kosmicz­nych w ogrod­nic­twie i rol­nic­twie ma naj­więk­szy prak­tycz­ny poten­cjał” Nicho­las Cam­pion, ‘Plan­ting by the Stars – Astro­lo­gi­cal Gar­de­ning’, r. 22, … Wię­cej…

Słynny test astrologii ma poważne wady

Naukow­cy posłu­gu­ją­cy się bada­nia­mi sta­ty­stycz­ny­mi czę­sto skłon­ni są źle wyra­żać się o astro­lo­gii mimo błę­dów w ana­li­tycz­nym rozu­mo­wa­niu pro­wa­dzą­cym do błęd­nych wnio­sków. Oka­za­ło się, że wyni­ki badań nauko­wych, na któ­re powo­ły­wa­li się scep­ty­cy przez ponad dwie deka­dy dążąc do oba­le­nia i wyśmia­nia astro­lo­gii … Wię­cej…

Plik Astrokalendarza do wczytania do Outlooka z instrukcją

Udo­stęp­niam obie­ca­ny plik Astro­ka­len­da­rza z cza­sa­mi wystą­pie­nia dokład­nych aspek­tów pla­net, ingre­sów, faz Księ­ży­ca i zaćmień, któ­ry moż­na sobie zaim­por­to­wać do Outlo­oka. W tej chwi­li obej­mu­je on tyl­ko sty­czeń 2013 r., a to dla­te­go, aby wypró­bo­wać, czy speł­nia ocze­ki­wa­nia  i aby nie zaśmie­cić sobie cało­rocz­ne­go kalen­da­rza … Wię­cej…

Kalendarz astrologiczny

Jesz­cze w sta­rym roku dosze­dłem do wnio­sku, że tabli­ce astro­lo­gicz­ne, któ­re od kil­ku lat zamiesz­czam tutaj mogły się już znu­dzić wie­lu oso­bom, więc pomy­śla­łem, czy dało­by się to zro­bić w jakiejś wygod­niej­szej posta­ci np. w for­mie kalen­da­rza? Po wypró­bo­wa­niu wie­lu warian­tów wresz­cie wybra­łem … Wię­cej…

Polskie Towarzystwo Astrologiczne – spotkanie z Grzegorzem Muszyńskim

Wyda­nie pol­skie­go prze­kła­du Czwo­rok­się­gu (Tetra­bi­blos) Klau­diu­sza Pto­le­me­usza jest naj­waż­niej­szym wyda­rze­niem w histo­rii pol­skiej astro­lo­gii. O ran­dze fak­tu prze­ło­że­nia Tetra­bi­blos na język pol­ski wprost z gre­ki świad­czy, o czym mało kto wie, że dotych­czas to pod­sta­wo­we kie­dyś dzie­ło astro­lo­gicz­ne zosta­ło prze­tłu­ma­czo­ne z ory­gi­na­łu rap­tem tyl­ko na … Wię­cej…

II Konferencja PTA: Sport i rekreacja w astrologii

PTA zapra­sza na II Kon­fe­ren­cję Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Astro­lo­gicz­ne­go “Sport i rekre­acja w astro­lo­gii”, któ­ra odbę­dzie się 13 X 2012 r. w War­sza­wie, ul. Ziel­na 39. Gościem spe­cjal­nym będzie pan Grze­gorz Muszyń­ski – tłu­macz “Czwo­rok­sią­gu” Pto­le­me­usza, któ­ry opo­wie o swo­jej pra­cy nad tłu­ma­cze­niem tego pod­sta­wo­we­go nie­gdyś dzie­ła … Wię­cej…