Andrzej Opejda

Chan­ge your cover pho­to
Chan­ge your cover pho­to
Astro­lo­gią zaj­mu­je się od 1986 r. Twór­ca i redak­tor “Alma­na­chu Astro­lo­gicz­ne­go”, wydaw­ca kwar­tal­ni­ka „Zodiak” (1993−1998) reda­go­wa­ne­go wspól­nie z Mar­got Gra­ham oraz zało­ży­ciel astro­lo­gicznej listy dys­ku­syjnej “astro­lo­gia” na Yahoo (1998 r.), pierw­szej w pol­skim inter­ne­cie. Współ­za­ło­ży­ciel Pol­skiego Towa­rzy­stwa Astro­lo­gicz­nego i jego prze­wod­ni­czą­cy w latach 2009–2012. Z zawo­du eko­no­mi­sta, zwią­zany z ban­ko­wo­ścią od 1988 roku. Pry­wat­nie kolek­cjo­ner roślin drze­wia­stych, hodow­ca liliow­ców, wiel­bi­ciel muzy­ki J. S. Bacha i K. Schul­ze.
This user acco­unt sta­tus is Appro­ved

This user has not added any infor­ma­tion to the­ir pro­fi­le yet.

Komen­ta­rze FB