Andrzej Opejda

Spre­ad the love
Zmień swo­je zdję­cie w tle
Wyślij na ser­wer
Zmień swo­je zdję­cie w tle
Z zawo­du eko­no­mi­sta, zwią­zany z ban­ko­wo­ścią od 1988 roku. Astro­lo­gią zain­te­re­so­wał się w 1982 r., a zaj­mu­je się nią od 1986 r. W 1993 r. zało­żył i wyda­wał kwar­tal­nik „Zodiak” (1993−1998) reda­go­wa­ny wspól­nie z Mar­got Gra­ham. W 1995 roku utwo­rzył “Alma­nach Astro­lo­gicz­ny”, pierw­szy astro­lo­gicz­ny ser­wis inter­ne­to­wy w pol­skim inter­ne­cie, któ­ry nadal reda­gu­je. 8 kwiet­nia 1998 zało­żył na Yahoo astro­lo­giczną listę dys­ku­syjną “astro­lo­gia”. Współ­za­ło­ży­ciel Pol­skiego Towa­rzy­stwa Astro­lo­gicz­nego i jego prze­wod­ni­czą­cy w latach 2009–2012.
Sta­tus kon­ta użyt­kow­ni­ka to Zatwier­dzo­no

Ten użyt­kow­nik nie dodał jesz­cze żad­nych infor­ma­cji o sobie.