Astrologia – wykład 17. Ogólny plan interpretacji horoskopu.

 Inter­pre­ta­cja opar­ta jest na zna­kach, domach i pla­ne­tach. Natu­ra zna­ku zodia­kal­ne­go w połą­cze­niu z natu­rą pla­ne­ty i wyła­do­wa­niem w domu horo­sko­pu, decy­du­je o prze­bie­gu każ­de­go zja­wi­ska w życiu czło­wie­ka. Przy­stę­pu­jąc do inter­pre­ta­cji horo­sko­pu musi­my zwró­cić uwa­gę na nastę­pu­ją­ce spra­wy: 1. Czy czło­wiek jest jedy­na­kiem, czy ma rodzeń­stwo; …

Czy­taj dalej…Astro­lo­gia – wykład 17. Ogól­ny plan inter­pre­ta­cji horo­sko­pu.

Astrologia – wykład 16. Księżyc.

Wykład ten odbył się kie­dy indziej i nie jest nume­rem 16 w zna­cze­niu kolej­no­ści wygła­sza­nia, ale zde­cy­do­wa­łam się dołą­czyć go w tym miej­scu z uwa­gi na ści­sły zwią­zek z pozo­sta­ły­mi wykła­da­mi tego cyklu. (M. Miler­ska) Temat “Księ­życ” musi­my podzie­lić na kil­ka czę­ści. Osob­no omó­wi­my war­stwę …

Czy­taj dalej…Astro­lo­gia – wykład 16. Księ­życ.

Astrologia – wykład 15. Gwiazdy stałe.

Dzi­siaj będzie­my mówić o stop­niach Zodia­ku w powią­za­niu z tema­tem Gwiazd Sta­łych. Naj­istot­niej­sze stop­nie Zodia­ku są w tej chwi­li pod­kre­ślo­ne przez poło­że­nie 25 Gwiazd znaj­du­ją­cych się w pobli­żu Eklip­ty­ki. Aspek­ty do tych Gwiazd też mają ogrom­ne zna­cze­nie i w ten spo­sób robi się już wie­le punk­tów …

Czy­taj dalej…Astro­lo­gia – wykład 15. Gwiaz­dy sta­łe.

Astrologia – wykład 14. Omówienie domów 6, 11 i 12.

Dotych­czas oma­wia­li­śmy to, co naj­waż­niej­sze przy inter­pre­ta­cji horo­sko­pu, czy­li pierw­szą część reguł inter­pre­ta­cyj­nych. Umie­jęt­ne posłu­gi­wa­nie się tymi regu­ła­mi pozwo­li wyczy­tać w horo­sko­pie wszyst­ko, co doty­czy czło­wie­ka. Jest jed­nak jesz­cze cały sze­reg tema­tów mar­gi­nal­nych i mniej waż­nych. Ist­nie­je rów­nież moż­li­wość się­ga­nia jesz­cze dalej …

Czy­taj dalej…Astro­lo­gia – wykład 14. Omó­wie­nie domów 6, 11 i 12.

Astrologia – wykład 13. Astrologia medyczna.

Dzi­siaj zabie­rze­my się do popa­trze­nia na horo­skop w inny spo­sób. Będzie­my mówić o astro­lo­gii medycz­nej. Kie­dy zba­da­my już do cze­go czło­wiek jest zdol­ny, jakie ma moż­li­wo­ści i pla­ny, musi­my zoba­czyć jak wyglą­da jego zdro­wie, bo może mu ono bar­dzo prze­szko­dzić w reali­za­cji zamie­rzeń. Nie …

Czy­taj dalej…Astro­lo­gia – wykład 13. Astro­lo­gia medycz­na.

Astrologia – wykład 12. Prawidłowe odczytywanie horoskopu.

Dzi­siaj przy­stą­pi­my do bar­dziej szcze­gó­ło­we­go omó­wie­nia pew­nych pro­ble­mów. W zasa­dzie horo­skop odpo­wia­da na pew­ne zagad­nie­nia i sta­wia­ne mu pyta­nia, ale bywa tak, że trze­ba komuś horo­skop napi­sać. Czy­li trze­ba horo­skop odczy­tać, a to jest inna spra­wa niż odpo­wie­dzieć na kon­kret­ne pyta­nia. Czło­wie­ka inte­re­su­je …

Czy­taj dalej…Astro­lo­gia – wykład 12. Pra­wi­dło­we odczy­ty­wa­nie horo­sko­pu.

Astrologia – wykład 11. Działanie Saturna.

Do tema­tu tran­zy­tów i cykli moż­na bar­dzo róż­nie podejść. W każ­dym pod­ręcz­ni­ku i każ­dej szko­le astro­lo­gicz­nej ina­czej się na te rze­czy patrzy. Są tacy astro­lo­go­wie, któ­rzy robią tran­zy­ty do sola­riu­szy, nie zwra­ca­jąc zupeł­nie uwa­gi na horo­skop uro­dze­nio­wy. Są tacy, któ­rzy usi­łu­ją robić tran­zy­ty …

Czy­taj dalej…Astro­lo­gia – wykład 11. Dzia­ła­nie Satur­na.

Astrologia – wykład 10. Działanie znaków, planet i domów.

Wraz ze zna­kiem Pan­ny skoń­czy­ły się zna­ki indy­wi­du­al­ne. Pierw­szych sześć zna­ków opo­wia­da pew­ną histo­ryj­kę o roz­wo­ju czło­wie­ka i o roz­wo­ju cywi­li­za­cji. Swą dzia­łal­ność roz­po­czy­na czło­wiek w Bara­nie, w Byku uczy się kon­struk­cji, agro­kul­tu­ry, budo­wa­nia domów, w Bliź­nię­tach uczy się środ­ków komu­ni­ka­cji, alfa­be­tu, pisma i nad­bu­do­wy świa­to­po­glą­do­wej. …

Czy­taj dalej…Astro­lo­gia – wykład 10. Dzia­ła­nie zna­ków, pla­net i domów.

Astrologia – wykład 9. Działanie znaków, planet i domów.

Oma­wia­jąc to zagad­nie­nie nie będzie­my zaj­mo­wa­li się natyw­ni­kiem, gdyż jest on tyl­ko ogól­nym tren­dem, nasta­wie­niem cha­rak­te­ro­lo­gicz­nym. Już Pto­lo­me­usz mówił, że nie ma losu, jest tyl­ko cha­rak­ter czło­wie­ka. I ten cha­rak­ter każe nam o czymś myśleć, budu­je chciej­stwa nie­od­par­te, do cze­goś nas skie­ro­wu­je …

Czy­taj dalej…Astro­lo­gia – wykład 9. Dzia­ła­nie zna­ków, pla­net i domów.

Astrologia – wykład 8. Praktyka.

Teraz przy­stą­pi­my do prak­tycz­ne­go zasto­so­wa­nia poda­nych reguł. Zaj­mie­my się wyglą­dem zewnętrz­nym oraz tym, jak się go w astro­lo­gii oce­nia. Nor­mal­nie, racjo­nal­nie myślą­cy czło­wiek nie odtwo­rzy wyglą­du oso­by horo­sko­po­wa­nej, zna­jąc nawet dosko­na­le cechy przy­no­szo­ne przez pla­ne­ty. Dla­te­go sto­su­je się w tym celu okre­ślo­ne …

Czy­taj dalej…Astro­lo­gia – wykład 8. Prak­ty­ka.