Legenda o Trzech Królach okiem astrologa

Gdy się tedy naro­dził Jezus w Beth­le­hem Juda, we dni Hero­da kró­la: oto Mędr­cy ze wscho­du słoń­ca przy­by­li do Jero­zo­li­my. Mówiąc: Gdzie jest, któ­ry się naro­dził król Żydow­ski? Albo­wiem widzie­li­śmy gwiaz­dę jego na wschód słoń­ca, i przy­je­cha­li­śmy pokło­nić się jemu.” Ewan­ge­lia wg …

Czy­taj dalej…Legen­da o Trzech Kró­lach okiem astro­lo­ga

Introductorium astronomiae” Michała Falkenera wkrótce po polsku!

Okladka Introductorium99

Wła­śnie skoń­czy­łem zasad­ni­czą część pra­cy redak­cyj­nej nad edy­cją kry­tycz­ną dzie­ła pol­skie­go uczo­ne­go Micha­ła Fal­ke­ne­ra z Wro­cła­wia „Intro­duc­to­rium astro­no­miae” z 1506 roku (wbrew temu, co suge­ru­je tytuł, doty­czy ono astro­lo­gii, nie astro­no­mii), któ­re opa­trzy­łem licz­ny­mi obja­śnie­nia­mi, pod­su­mo­wa­niem i tabe­la­rycz­nym stresz­cze­niem czter­na­stu roz­dzia­łów. Dzie­ło to w prze­kła­dzie dr Syl­wii Konar­skiej-Zim­nic­kiej i w naszym wspól­nym opra­co­wa­niu uka­że się (wraz z ory­gi­nal­nym tek­stem łaciń­skim) jako VI tom Biblio­te­ki Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Astro­lo­gicz­ne­go. Dodam, że to pierw­szy kom­plet­ny prze­kład pol­ski sta­ro­dru­ku astro­lo­gicz­ne­go!

Pra­ca ta to przy­kład wcze­sno­re­ne­san­so­we­go pod­ręcz­ni­ka astro­lo­giae natu­ra­lis (astro­lo­gii przy­rod­ni­czej), któ­ry obok boga­tej czę­ści teo­re­tycz­nej (mało zna­nej współ­cze­snym astro­lo­gom) obej­mu­je uni­ka­to­wy mate­riał doty­czą­cy …wię­cej

Neptun, szachy i almuten umysłu

Grigorij Lewenfisz

W astro­lo­gii nic nie jest jed­no­znacz­ne, co nie zna­czy, że mimo wszyst­ko nie może być ona pre­cy­zyj­na, choć jej sens ukry­ty jest w sys­te­mie zna­czeń nie zawsze tak oczy­wi­stych, jak­by­śmy tego ocze­ki­wa­li. Moje ostat­nie „odkry­cie” na tym polu wią­że się z horo­sko­pem rosyj­skie­go arcy­mi­strza sza­chów Gri­go­ri­ja Lewen­fi­sza, któ­re­go aktem uro­dze­nia zain­te­re­so­wał nas Miro­sław Czy­lek, jeden z redak­to­rów Bazy horo­sko­pów PTA, nad któ­rą wspól­nie z inny­mi oso­ba­mi pra­cu­je­my.

Przy­znam, że spo­dzie­wa­łem się dostrzec tu podob­ne ukła­dy pla­net, jak te, któ­re ma w horo­sko­pie na przy­kład Bob­by Fischer, mistrz świa­ta w sza­chach, a więc: Mer­ku­re­go …wię­cej

Jak wyznaczać sygnifikator klasy zawodowej

Bruno Jasienski

Jed­ną z waż­niej­szych rze­czy, któ­rą astro­log powi­nien umieć roz­strzy­gnąć, to kwe­stia pre­dys­po­zy­cji zawo­do­wych oraz tak zwa­na ran­ga sła­wy. Współ­cze­śnie bada się to głów­nie przez zawar­tość domu dzie­sią­te­go i jego wład­cę. Tym­cza­sem w daw­nej astro­lo­gii pro­ce­du­ra ta była bar­dziej skom­pli­ko­wa­na, gdzie wyraź­nie roz­róż­nia­no sygni­fi­ka­to­ra kla­sy zawo­do­wej od sygni­fi­ka­to­ra zawo­du (powo­ła­nia).

Pto­le­me­usz w IV księ­dze Tetra­bi­blos opi­su­je pro­ce­du­rę wyzna­cza­nia sygni­fi­ka­to­ra zawo­du, któ­ry sta­no­wi kom­bi­na­cję roz­ma­itych zmien­nych: pla­ne­ta musi być wschod­nia i naj­bli­żej Słoń­ca, albo powin­na znaj­do­wać się na medium coeli (w 10. domu) lub w koniunk­cji z Księ­ży­cem, względ­nie nale­ży roz­wa­żyć wład­cę MC. W tej pro­ce­du­rze każ­da z sied­miu pla­net może być sygni­fi­ka­to­rem …wię­cej

Księżycowy kalendarz rolniczy

Nowy księżycowy kalendarz rolniczy

Choć na ryn­ku wydaw­ni­czym dostęp­nych jest wie­le kalen­da­rzy bio­dy­na­micz­nych, chciał­bym Pań­stwu zapro­po­no­wać tutaj nie­co inną wer­sję księ­ży­co­we­go kalen­da­rza rol­ni­cze­go. Pod­sta­wo­wą i naj­więk­szą róż­ni­cą w sto­sun­ku do innych podob­nych kalen­da­rzy  jest opar­cie go o Zodiak gwiaz­do­wy. Z tego powo­du jest on, bodaj­że, jedy­nym zna­nym mi …

Czy­taj dalej…Nowy księ­ży­co­wy kalen­darz rol­ni­czy

Jaki stosunek do astrologii miał naprawdę Jan Kepler?

Szczy­to­we osią­gnię­cia nauko­we Johan­ne­sa Keple­ra w dzie­dzi­nie astro­no­mii to rów­nież jed­no­cze­sny triumf astro­lo­gii. Praw­do­po­dob­nie two­ja wyszu­ki­war­ka inter­ne­to­wa nie będzie wie­dzia­ła jak popraw­nie brzmi jego nazwi­sko, ale ten śre­dnio­wiecz­ny astro­nom i astro­log, Johan­nes Kepler nie jest obcą posta­cią dla tych, któ­rzy stu­diu­ją noc­ne …

Czy­taj dalej…Jaki sto­su­nek do astro­lo­gii miał napraw­dę Jan Kepler?

Czy Jezus był spod Bliźniąt?

Astro­lo­go­wie twier­dzą, że Jezus Chry­stus uro­dził się znacz­nie wcze­śniej niż myśli­my. Mimo tego, że bada­cze nie­ba nie chcą być posą­dza­ni o to, że tak jak zło­śli­wy Grinch wykra­da­ją nam świę­ta, to jed­nak zgro­ma­dzo­ne przez nich dowo­dy uświa­da­mia­ją nam jed­no­znacz­nie, że dzie­ciąt­ko …

Czy­taj dalej…Czy Jezus był spod Bliź­niąt?

"Historia naturalna", Pliniusz Starszy

Astrologiczne odniesienia w ludowych i historycznych przekazach dotyczących prac rolniczych

Frag­ment wykła­du wygło­szo­ne­go 20 paź­dzier­ni­ka 2013 r. na kon­fe­ren­cji Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Astro­lo­gicz­ne­go pt. “Zasto­so­wa­nie astro­lo­gii w ogrod­nic­twie” “Ze wszyst­kich zasto­so­wań astro­lo­gii, uwzględ­nia­nie ryt­mów kosmicz­nych w ogrod­nic­twie i rol­nic­twie ma naj­więk­szy prak­tycz­ny poten­cjał” Nicho­las Cam­pion, ‘Plan­ting by the Stars – Astro­lo­gi­cal Gar­de­ning’, r. 22, …

Czy­taj dalej…Astro­lo­gicz­ne odnie­sie­nia w ludo­wych i histo­rycz­nych prze­ka­zach doty­czą­cych prac rol­ni­czych

Pułapka horoskopu

Czy Twój uro­dze­nio­wy horo­skop odzwier­cie­dla praw­dzi­we­go Cie­bie, czy też spi­ral­ną sieć, z któ­rej chciał­byś uciec?  Warun­ki pier­wot­ne + sys­tem uwa­run­ko­wań = cha­rak­ter Czym jest horo­skop uro­dze­nio­wy? Więk­szość aspek­tów astro­lo­gicz­nych defi­niu­je się na pod­sta­wie tego, co nam się wyda­je, że jest odpo­wie­dzią, …

Czy­taj dalej…Pułap­ka horo­sko­pu

Anna German

Ten tekst  jest poświę­co­ny naj­waż­niej­szej arty­st­ce w moim życiu, od pierw­szych dłu­go­gra­ją­cych płyt gra­mo­fo­no­wych, któ­rych słu­cha­łam, kie­dy mia­łam 3 lata. Na wstę­pie przed­sta­wię jed­ną z jej naj­bar­dziej zna­nych pio­se­nek, któ­ra była ponie­kąd „szla­gie­rem” w Rosji w latach 70. (ale nie bądź­cie skon­fun­do­wa­ni sta­ro­mod­ną aran­ża­cją): „Nad­ież­da” …

Czy­taj dalej…Anna Ger­man