Księżyc i Jowisz wpłyną na kontrakty?

16 wrze­śnia to dzień wyga­sa­nia kon­trak­tów na gieł­dzie w War­sza­wie. Nie­wie­le ich już zosta­ło ponie­waż więk­szość zosta­ła zro­lo­wa­na (co za pięk­ne sło­wo) na serię gru­dnio­wą. Czy na sesji będzie więc wia­ło nudą jak trzy mie­sią­ce temu? Wyda­je się, że złą­cze­nie Księ­ży­ca …

Czy­taj dalej…Księ­życ i Jowisz wpły­ną na kon­trak­ty?

Czy we wrześniu i październiku będzie dalszy ciąg załamania na giełdach?

Czy­tam czę­sto komen­ta­rze ana­li­ty­ka gieł­do­we­go, któ­re­go komen­ta­rze skąd­inąd sobie cenię. Swo­je komen­ta­rze opie­ra on w dużej mie­rze na terii falo­wej Elliot­ta. Teo­ria ta moim zda­niem jest już zbyt prze­sta­rza­ła jak na warun­ki spo­­łe­cz­no-tech­no­­lo­­gi­cz­no-gospo­­da­r­cze ist­nie­ją­ce na począt­ku trze­cie­go tysiąc­le­cia. Choć w prze­szło­ści może i dobrze tłu­ma­czy­ła zacho­wa­nie się …

Czy­taj dalej…Czy we wrze­śniu i paź­dzier­ni­ku będzie dal­szy ciąg zała­ma­nia na gieł­dach?

Panika na giełdzie w Warszawie

Pisząc wczo­raj w cza­sie trwa­nia sesji nie przy­pusz­cza­łem, że tak bar­dzo (bar­dziej niż sami Ame­ry­ka­nie) gra­cze gieł­do­wi w Pol­sce będą przej­mo­wać się pro­ble­ma­mi ame­ry­kań­skie­go zadłu­że­nia i spro­wa­dzą WIG20 do 2551 punk­tów, pod­cią­ga­jąc go tro­chę na koniec do 2579 i indeks zna­lazł się na pozio­mie …

Czy­taj dalej…Pani­ka na gieł­dzie w War­sza­wie

Ciężki dzień dla inwestorów

Cięż­ki dziś dzień dla inwe­sto­rów, prze­ła­do­wa­ny napię­cio­wy­mi aspek­ta­mi Ksie­ży­ca! Dopie­ro co WIG20 odno­to­wał tego­rocz­ne mini­mum: 2624 pkt, 318 pkt poni­żej kwiet­nio­we­go mak­si­mum. Nie uda­ło mi się jed­nak zała­pać na 2618 punk­tów na kon­trak­tach – zanim kom­pu­ter i kolej­ne sys­te­my prze­mie­li­ły zle­ce­nie …

Czy­taj dalej…Cięż­ki dzień dla inwe­sto­rów

Pesymizm na GPW wreszcie będzie uzasadniony

Pod­czas gdy S&P500 wciąż osią­ga nowe szczy­ty, gieł­da war­szaw­ska z napię­ciem ocze­ku­je korek­ty. Naj­bar­dziej zauwa­ża się to na kon­trak­tach ner­wo­wo reagu­ją­cych kata­rem na każ­de kich­nię­cie S&P500 lub DAXa. Tro­chę mnie to iry­tu­je, bo powo­dów do korek­ty do tej pory nie było. …

Czy­taj dalej…Pesy­mizm na GPW wresz­cie będzie uza­sad­nio­ny

Astrologiczna prognoza giełdowa na 2011 rok

Z mie­sięcz­nym opóź­nie­niem zamiesz­czam swo­ją krót­ka pro­gno­zę astro­lo­gicz­ną w odnie­sie­niu do spraw gieł­do­wych. Obec­nie w samym środ­ku kry­zy­su egip­skie­go nie­uchron­ną wyda­je się dłu­go ocze­ki­wa­na korek­ta. Dobra pas­sa gieł­dy nowo­jor­skiej zabu­rzo­na wyda­rze­nia­mi w Tune­zji i Egip­cie wyda­je się być już w fazie spo­dzie­wa­nej korek­ty. Mnie nato­miast …

Czy­taj dalej…Astro­lo­gicz­na pro­gno­za gieł­do­wa na 2011 rok

Nieodparte pragnienie odbicia na giełdzie

Po dwóch mie­sią­cach spad­ków indek­sów na War­szaw­skiej Gieł­dzie Papie­rów War­to­ścio­wych w ostat­nich dniach dało się odczuć rosną­ce ocze­ki­wa­nie na odbi­cie. Tyl­ko tym ocze­ki­wa­niem moż­na bowiem wytłu­ma­czyć irra­cjo­nal­ne zacho­wa­nie gra­czy gieł­do­wych po poda­niu sła­bych infor­ma­cji ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Zazwy­czaj takie dane powo­do­wa­ły …

Czy­taj dalej…Nie­od­par­te pra­gnie­nie odbi­cia na gieł­dzie

Astro-pogoda w czerwcu 2010 r.

Tym razem aspek­ta­riusz moc­no spóź­nio­ny z powo­du nawa­łu innych zajęć. Pierw­sza poło­wa mie­sią­ca tro­chę nie­spo­koj­na. Dru­ga poło­wa może napeł­niać duszę umiar­ko­wa­nym opty­mi­zmem. Spo­tka­łem się z opi­nia­mi o pozy­tyw­nej efek­cie koniunk­cji Jowi­sza z Ura­nem ale trud­no zna­leźć potwier­dze­nie tej opi­nii zwłasz­cza, że na gieł­dach w tym …

Czy­taj dalej…Astro-pogo­da w czerw­cu 2010 r.

Pogoda astrologiczna w maju 2010 r.

Mer­ku­ry 11 maja powra­ca do ruchu pro­ste­go (3 Byka). 21 maja Wenus wcho­dzi do opie­kuń­cze­go i ostroż­ne­go zna­ku Raka. 22 maja Słoń­ce zmie­nia znak Zodia­ku opusz­cza znak Byka i wcho­dzi w znak Bliź­niąt. 29 maja Uran po raz pierw­szy prze­cho­dzi do zna­ku Bara­na. …

Czy­taj dalej…Pogo­da astro­lo­gicz­na w maju 2010 r.