Księżyc i Jowisz wpłyną na kontrakty?

16 wrze­śnia to dzień wyga­sa­nia kon­trak­tów na gieł­dzie w War­sza­wie. Nie­wie­le ich już zosta­ło ponie­waż więk­szość zosta­ła zro­lo­wa­na (co za pięk­ne sło­wo) na serię gru­dnio­wą. Czy na sesji będzie więc wia­ło nudą jak trzy mie­sią­ce temu? Wyda­je się, że złą­cze­nie Księ­ży­ca … Wię­cej…

Czy we wrześniu i październiku będzie dalszy ciąg załamania na giełdach?

Czy­tam czę­sto komen­ta­rze ana­li­ty­ka gieł­do­we­go, któ­re­go komen­ta­rze skąd­inąd sobie cenię. Swo­je komen­ta­rze opie­ra on w dużej mie­rze na terii falo­wej Elliot­ta. Teo­ria ta moim zda­niem jest już zbyt prze­sta­rza­ła jak na warun­ki spo­­łe­cz­no-tech­no­­lo­­gi­cz­no-gospo­­da­r­cze ist­nie­ją­ce na począt­ku trze­cie­go tysiąc­le­cia. Choć w prze­szło­ści może i dobrze tłu­ma­czy­ła zacho­wa­nie się … Wię­cej…

Panika na giełdzie w Warszawie

Pisząc wczo­raj w cza­sie trwa­nia sesji nie przy­pusz­cza­łem, że tak bar­dzo (bar­dziej niż sami Ame­ry­ka­nie) gra­cze gieł­do­wi w Pol­sce będą przej­mo­wać się pro­ble­ma­mi ame­ry­kań­skie­go zadłu­że­nia i spro­wa­dzą WIG20 do 2551 punk­tów, pod­cią­ga­jąc go tro­chę na koniec do 2579 i indeks zna­lazł się na pozio­mie … Wię­cej…

Ciężki dzień dla inwestorów

Cięż­ki dziś dzień dla inwe­sto­rów, prze­ła­do­wa­ny napię­cio­wy­mi aspek­ta­mi Ksie­ży­ca! Dopie­ro co WIG20 odno­to­wał tego­rocz­ne mini­mum: 2624 pkt, 318 pkt poni­żej kwiet­nio­we­go mak­si­mum. Nie uda­ło mi się jed­nak zała­pać na 2618 punk­tów na kon­trak­tach – zanim kom­pu­ter i kolej­ne sys­te­my prze­mie­li­ły zle­ce­nie … Wię­cej…

Astrologiczna prognoza giełdowa na 2011 rok

Z mie­sięcz­nym opóź­nie­niem zamiesz­czam swo­ją krót­ka pro­gno­zę astro­lo­gicz­ną w odnie­sie­niu do spraw gieł­do­wych. Obec­nie w samym środ­ku kry­zy­su egip­skie­go nie­uchron­ną wyda­je się dłu­go ocze­ki­wa­na korek­ta. Dobra pas­sa gieł­dy nowo­jor­skiej zabu­rzo­na wyda­rze­nia­mi w Tune­zji i Egip­cie wyda­je się być już w fazie spo­dzie­wa­nej korek­ty. Mnie nato­miast … Wię­cej…

Nieodparte pragnienie odbicia na giełdzie

Po dwóch mie­sią­cach spad­ków indek­sów na War­szaw­skiej Gieł­dzie Papie­rów War­to­ścio­wych w ostat­nich dniach dało się odczuć rosną­ce ocze­ki­wa­nie na odbi­cie. Tyl­ko tym ocze­ki­wa­niem moż­na bowiem wytłu­ma­czyć irra­cjo­nal­ne zacho­wa­nie gra­czy gieł­do­wych po poda­niu sła­bych infor­ma­cji ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Zazwy­czaj takie dane powo­do­wa­ły … Wię­cej…

Astro-pogoda w czerwcu 2010 r.

Tym razem aspek­ta­riusz moc­no spóź­nio­ny z powo­du nawa­łu innych zajęć. Pierw­sza poło­wa mie­sią­ca tro­chę nie­spo­koj­na. Dru­ga poło­wa może napeł­niać duszę umiar­ko­wa­nym opty­mi­zmem. Spo­tka­łem się z opi­nia­mi o pozy­tyw­nej efek­cie koniunk­cji Jowi­sza z Ura­nem ale trud­no zna­leźć potwier­dze­nie tej opi­nii zwłasz­cza, że na gieł­dach w tym … Wię­cej…