Ciężki dzień dla inwestorów

Spre­ad the love
WIG20 - jutro będzie lepiej
WIG20 – jutro będzie lepiej

Cięż­ki dziś dzień dla inwe­sto­rów, prze­ła­do­wa­ny napię­cio­wy­mi aspek­ta­mi Ksie­ży­ca! Dopie­ro co WIG20 odno­to­wał tego­rocz­ne mini­mum: 2624 pkt, 318 pkt poni­żej kwiet­nio­we­go mak­si­mum. Nie uda­ło mi się jed­nak zała­pać na 2618 punk­tów na kon­trak­tach – zanim kom­pu­ter i kolej­ne sys­te­my prze­mie­li­ły zle­ce­nie kup­na indeks zaczął się wspi­nać i omi­nę­ła mnie satys­fak­cja zła­pa­nia doł­ka.

Na zie­leń jesz­cze dziś jed­nak nie liczył­bym. Dla pocie­sze­nia dodam, że powi­nien to być ostat­ni dzień prze­cen. Przy­szłość wyglą­da dużo bar­dziej różo­wo,  w każ­dym bądź razie niżej niż dziś już nie powin­no być przez dłuż­szy czas – zary­zy­ku­ję bez kon­sul­ta­cji z efe­me­ry­da­mi – co naj­mniej do koń­ca tego roku.  Uciąż­li­wa kwa­dra­tu­ra Ura­na  i Plu­to­na zaczy­na się roz­luź­niać lada dzień i podob­nie jak w pogo­dzie – po dłu­go­trwa­łych desz­czach nastą­pi okres dobrej pogo­dy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Astrologia – wykład 17. Ogólny plan interpretacji horoskopu.

 Interpretacja oparta jest na znakach, domach i planetach. Natura znaku zodiakalnego w połączeniu z naturą planety i wyładowaniem w domu...

Zamknij