Astrologia – wykład 17. Ogólny plan interpretacji horoskopu.

Spre­ad the love

 Inter­pre­ta­cja opar­ta jest na zna­kach, domach i pla­ne­tach. Natu­ra zna­ku zodia­kal­ne­go w połą­cze­niu z natu­rą pla­ne­ty i wyła­do­wa­niem w domu horo­sko­pu, decy­du­je o prze­bie­gu każ­de­go zja­wi­ska w życiu czło­wie­ka.

Przy­stę­pu­jąc do inter­pre­ta­cji horo­sko­pu musi­my zwró­cić uwa­gę na nastę­pu­ją­ce spra­wy:

1. Czy czło­wiek jest jedy­na­kiem, czy ma rodzeń­stwo;

2. Jacy są rodzi­ce;

3. Kształ­to­wa­nie się umy­sło­wo­ści i oso­bo­wo­ści;

4. Wygląd zewnętrz­ny, cho­ro­by, wady cia­ła, ope­ra­cje.

Dom pierw­szy opi­su­je cia­ło czło­wie­ka, wygląd zewnętrz­ny, wła­ści­wo­ści fizycz­ne, umysł.

Dom dru­gi – moż­li­wo­ści utrzy­ma­nia się tej (uro­dzo­nej) jed­nost­ki przy życiu. Zawód, zara­bia­nie pie­nię­dzy.

W domu trze­cim odczy­tu­je­my szko­ły, stu­dia, umy­sło­we spra­wy, talen­ty. Jak kto myśli, jakie lubi książ­ki.

Z kolej­nych domów dedu­ku­je­my o spra­wach miło­ści i związ­ków sen­ty­men­tal­nych. Jaki będzie part­ner, jakie mogą wystą­pić skłon­no­ści i zbo­cze­nia – całe życie sek­su­al­ne. Następ­nie przy­ja­cie­le i wro­go­wie, nie­na­wi­ści. Kolej­ne mał­żeń­stwa i kon­tak­ty praw­ne z obcy­mi oso­ba­mi.

Tak to już jest w horo­sko­pie, że w Ascen­den­cie jest ego. „Ja” mówię o sobie w taki wła­śnie spo­sób, a potem w świe­cie zewnętrz­nym znaj­du­je się obce­go czło­wie­ka, part­ne­ra, któ­ry mówi „ty” do świa­ta, przez dom 7 horo­sko­pu.

Następ­nie roz­pa­tru­je­my karie­rę, moż­li­wo­ści eks­pan­sji w świe­cie zewnętrz­nym. To się robi przez dom 10.

Potem śmierć.

Ogólne praktyczne reguły interpretacyjne

1. Czy ktoś jest pier­wo­rod­ny (nawet, jeże­li były jakieś usu­nię­te cią­że w histo­rii któ­re­goś z rodzi­ców):

  • - Słoń­ce jest w rogu horo­sko­pu i przy uro­dze­niu dzien­nym Saturn, a przy noc­nym Jowisz, rów­nież są w rogu horo­sko­pu (czę­sto wszyst­kie trzy są w rogach);
  • - Jedy­na­cy, lub ludzie, któ­rzy mie­li fizycz­ne rodzeń­stwo, lecz nie wycho­wy­wa­li się z nim, maja bar­dzo czę­sto Mar­sa lub Satur­na w rogu horo­sko­pu, bar­dzo czę­sto w opo­zy­cji do Słoń­ca (ale to już mniej waż­ne). To jest typo­wa ozna­ka jedy­na­ków.
  • - Nato­miast ludzie mają­cy Słoń­ce suk­cen­dent­ne lub kadent­ne, zwy­kle mają rodzeń­stwo star­sze od sie­bie;
  • - Ilość rodzeń­stwa: trze­ba zba­dać, któ­ra z pla­net rzą­dzi horo­sko­pem przez trzy­krot­ność (wscho­dzą­cy znak Ognia – trzy­krot­ność Mar­sa, znak Zie­mi – trzy­krot­ność Wenus, znak powie­trza – trzy­krot­ność Mer­ku­re­go, znak Wody – trzy­krot­ność Księ­ży­ca). Jeże­li jest to Wenus, patrzy­my ile pla­net jest mię­dzy Wenus a Ascen­den­tem. Jest to poten­cjal­na licz­ba rodzeń­stwa. Nie­któ­re z osób rodzeń­stwa mogą być nego­wa­ne przez bar­dzo złe aspek­ty. Ale tam, gdzie są dobre aspek­ty do Jowi­sza, albo sam Jowisz, to już na pew­no jest rodzeń­stwo. W ten spo­sób to roz­po­zna­je­my.

Oso­by mają­ce zaję­ty dom 3, z regu­ły mają szan­sę mieć młod­sze rodzeń­stwo i opie­ko­wać się nim. Jeże­li jest tam bar­dzo zły aspekt, to dziec­ko umar­ło, lub się nie uro­dzi­ło. Star­sze rodzeń­stwo: dom 11, 9 itd., młod­sze – dom 3, 5 itd. W ten spo­sób prze­krę­ca­jąc horo­skop na szczyt domu 11 dla star­sze­go bra­ta, albo na szczyt domu 3, dla młod­szej sio­stry, moż­na popa­trzeć na horo­skop od nowa i oce­niać, jaki ten czło­wiek na zawód, itp. Bar­dzo czę­sto się zda­rza, że rodzeń­stwo ma takie prze­krzy­wie­nie nasze­go ukła­du.

Sądzenie o ciele fizycznym

Jeże­li wscho­dzi Rak lub Lew a Saturn ata­ku­je Słoń­ce lub Księ­życ, czy­li wład­ców Ascen­den­tu, to czło­wiek rodzi się gar­ba­ty i ma cięż­kie kło­po­ty z krę­go­słu­pem. Jeże­li Saturn wscho­dzi, to garb jest z przo­du, a jeże­li jest na zacho­dzie horo­sko­pu, to z tyłu.

Wscho­dzą­cy 6ş Lwa lub Wod­ni­ka, ata­ko­wa­ny przez ostry, zły aspekt Mar­sa lub Satur­na (z 6ş Lwa, Byka, Skor­pio­na lub Wod­ni­ka), to czło­wiek jest śle­py od uro­dze­nia. Musi to ata­ko­wać oczy. Ocza­mi w horo­sko­pie są Słoń­ce i Księ­życ. To musi być jed­no­cze­sny atak na Słoń­ce i Księ­życ.

Inna ano­ma­lia to utra­ta nogi lub ręki. Nogą są zna­ki Strzel­ca, Kozio­roż­ca, Wod­ni­ka i Ryb. Jeże­li male­fik jest w Rybach, to czło­wiek utra­ci nogę w sto­pie, itd. Cha­rak­te­ry­stycz­ny jest tutaj Mars wscho­dzą­cy, albo w 4 domu Mars w takim poło­że­niu wska­zu­je, że czło­wiek nara­żo­ny jest na wypad­ki i sam je powo­du­je przez pośpiech, bra­wu­rę, itp. Przy­czy­ny tego wypad­ku mogą być róż­ne (wyni­ka­ją z aspek­tów). Ale jeże­li wscho­dzi Mars lub jest w 4 domu i zaj­mu­je wła­śnie któ­ryś z tych zna­ków, a jed­no­cze­śnie bar­dzo sil­nie ata­ku­je hyle­ga, Ascen­dent, lub życio­daj­ne pla­ne­ty, to jest sil­na oba­wa, że moż­na stra­cić nogę. Przy czym zno­wu 6ş Lwa, Wod­ni­ka, Byka i Skor­pio­na zawie­ra­ją tak sil­ne gwiaz­dy male­ficz­ne, ze czło­wiek jest nara­żo­ny na wię­cej wypad­ków.

Cho­ro­by, wypad­ki i ope­ra­cje są zawsze zwią­za­ne z Ura­nu­sem. Zawsze. Takie, któ­re powo­du­ją kalec­two. W tej kon­ste­la­cji musi być Ura­nus. Żeby było ucię­cie koń­czy­ny, to musi być kwa­dra­tu­ra, opo­zy­cja lub koniunk­cja Ura­nu­sa. Bez tego czło­wiek nie zosta­nie kale­ką.

Ręce to przede wszyst­kim Bliź­nię­ta (cała ręka). Jeże­li male­fi­ki ozna­cza­ją­ce kalec­two są w Bara­nie, to zna­czy, ze w wypad­ku uszko­dze­niu ule­gnie gło­wa, w Byku – szy­ja, w Bliź­nię­tach – ręce. Rak to płu­ca, Lew – ser­ce i ple­cy, Pan­na – wnętrz­no­ści, Waga – bio­dra i mied­ni­ca, Skor­pion – geni­ta­lia. Od Strzel­ca począw­szy, kolej­no całe nogi.

Domy nie przed­sta­wia­ją cia­ła fizycz­ne­go, ale czę­ści ope­ro­wa­ne­go, lub ampu­to­wa­ne­go orga­nu. Np. Mars jest w Bara­nie, w 6 domu horo­sko­pu. Cała gło­wa „zawie­ra się w 12 domach, czy­li dom 1 to szczyt głowy,.…12 to pod­bró­dek. Więc dom 6 – to nos. Jeże­li jest to żeń­ski znak, to u męż­czy­zny zna­czy, że będzie to po pra­wej stro­nie, a u kobie­ty – odwrot­nie, po lewej. Jeże­li męski znak – to odwrot­nie. U dołu horo­sko­pu – 9 z tyłu, u góry – z przo­du.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Astrologia – wykład 16. Księżyc.

Wykład ten odbył się kiedy indziej i nie jest numerem 16 w znaczeniu kolejności wygłaszania, ale zdecydowałam się dołączyć go...

Zamknij