Wybory prezydenckie w USA 2016

Nie­zbyt dotych­czas pasjo­no­wa­ło mnie pro­gno­zo­wa­nie w astro­lo­gii. Zawsze uwa­ża­łem to za nie­po­trzeb­ne, bo i tak nic po pro­gno­zach, nawet traf­nych, taka sztu­ka dla sztu­ki. Jedy­ne, co wyni­ka z nich, to wier­szów­ka i próż­ność. Cał­ko­wi­cie obo­jęt­ne mi były astro­lo­gicz­ne pro­gno­zy wyni­ków wybo­rów, czy to w Pol­sce, czy gdzie­kol­wiek na …

Czy­taj dalej…Wybo­ry pre­zy­denc­kie w USA 2016

Astronomowie znaleźli dowód na twierdzenia astrologów

Nie ma już żad­nych wąt­pli­wo­ści, że cia­ła nie­bie­skie oddzia­ły­wa­ją na pla­ne­tę Zie­mię jako całość. Dla scep­ty­ków może to być trud­ne do prze­łknię­cia, ale astro­no­mo­wie zro­bi­li wię­cej niż kto­kol­wiek inny, żeby wyka­zać praw­dzi­wość sta­ro­żyt­nych sys­te­mów prze­ko­nań pod­trzy­mu­ją­cych astro­lo­gię. W arty­ku­le dla …

Czy­taj dalej…Astro­no­mo­wie zna­leź­li dowód na twier­dze­nia astro­lo­gów

Słynny test astrologii ma poważne wady

Naukow­cy posłu­gu­ją­cy się bada­nia­mi sta­ty­stycz­ny­mi czę­sto skłon­ni są źle wyra­żać się o astro­lo­gii mimo błę­dów w ana­li­tycz­nym rozu­mo­wa­niu pro­wa­dzą­cym do błęd­nych wnio­sków. Oka­za­ło się, że wyni­ki badań nauko­wych, na któ­re powo­ły­wa­li się scep­ty­cy przez ponad dwie deka­dy dążąc do oba­le­nia i wyśmia­nia astro­lo­gii …

Czy­taj dalej…Słyn­ny test astro­lo­gii ma poważ­ne wady

Plik Astrokalendarza do wczytania do Outlooka z instrukcją

Udo­stęp­niam obie­ca­ny plik Astro­ka­len­da­rza z cza­sa­mi wystą­pie­nia dokład­nych aspek­tów pla­net, ingre­sów, faz Księ­ży­ca i zaćmień, któ­ry moż­na sobie zaim­por­to­wać do Outlo­oka. W tej chwi­li obej­mu­je on tyl­ko sty­czeń 2013 r., a to dla­te­go, aby wypró­bo­wać, czy speł­nia ocze­ki­wa­nia  i aby nie zaśmie­cić sobie cało­rocz­ne­go kalen­da­rza …

Czy­taj dalej…Plik Astro­ka­len­da­rza do wczy­ta­nia do Outlo­oka z instruk­cją

Kalendarz astrologiczny

Jesz­cze w sta­rym roku dosze­dłem do wnio­sku, że tabli­ce astro­lo­gicz­ne, któ­re od kil­ku lat zamiesz­czam tutaj mogły się już znu­dzić wie­lu oso­bom, więc pomy­śla­łem, czy dało­by się to zro­bić w jakiejś wygod­niej­szej posta­ci np. w for­mie kalen­da­rza? Po wypró­bo­wa­niu wie­lu warian­tów wresz­cie wybra­łem …

Czy­taj dalej…Kalen­darz astro­lo­gicz­ny

Polskie Towarzystwo Astrologiczne – spotkanie z Grzegorzem Muszyńskim

Wyda­nie pol­skie­go prze­kła­du Czwo­rok­się­gu (Tetra­bi­blos) Klau­diu­sza Pto­le­me­usza jest naj­waż­niej­szym wyda­rze­niem w histo­rii pol­skiej astro­lo­gii. O ran­dze fak­tu prze­ło­że­nia Tetra­bi­blos na język pol­ski wprost z gre­ki świad­czy, o czym mało kto wie, że dotych­czas to pod­sta­wo­we kie­dyś dzie­ło astro­lo­gicz­ne zosta­ło prze­tłu­ma­czo­ne z ory­gi­na­łu rap­tem tyl­ko na …

Czy­taj dalej…Pol­skie Towa­rzy­stwo Astro­lo­gicz­ne – spo­tka­nie z Grze­go­rzem Muszyń­skim

II Konferencja PTA: Sport i rekreacja w astrologii

PTA zapra­sza na II Kon­fe­ren­cję Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Astro­lo­gicz­ne­go “Sport i rekre­acja w astro­lo­gii”, któ­ra odbę­dzie się 13 X 2012 r. w War­sza­wie, ul. Ziel­na 39. Gościem spe­cjal­nym będzie pan Grze­gorz Muszyń­ski – tłu­macz “Czwo­rok­sią­gu” Pto­le­me­usza, któ­ry opo­wie o swo­jej pra­cy nad tłu­ma­cze­niem tego pod­sta­wo­we­go nie­gdyś …

Czy­taj dalej…II Kon­fe­ren­cja PTA: Sport i rekre­acja w astro­lo­gii

I Zjazd Walny Polskiego Towarzystwa Astrologicznego

5 mar­ca 2011 roku w War­sza­wie przy ul. Ziel­nej 39 odbę­dzie się I Zjazd Wal­ny Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Astro­lo­gicz­ne­go. Jako hono­ro­wi goście i wykła­dow­cy zosta­li zapro­sze­ni zna­ni pol­scy i zagra­nicz­ni astro­lo­go­wie. W pro­gra­mie zjaz­du oprócz Wal­ne­go Zebra­nia prze­wi­dzia­ne są tak­że pre­lek­cje dla uczest­ni­ków. Wszel­kie infor­ma­cje dostęp­ne …

Czy­taj dalej…I Zjazd Wal­ny Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Astro­lo­gicz­ne­go