Jaki stosunek do astrologii miał naprawdę Jan Kepler?

Szczy­to­we osią­gnię­cia nauko­we Johan­ne­sa Keple­ra w dzie­dzi­nie astro­no­mii to rów­nież jed­no­cze­sny triumf astro­lo­gii. Praw­do­po­dob­nie two­ja wyszu­ki­war­ka inter­ne­to­wa nie będzie wie­dzia­ła jak popraw­nie brzmi jego nazwi­sko, ale ten śre­dnio­wiecz­ny astro­nom i astro­log, Johan­nes Kepler nie jest obcą posta­cią dla tych, któ­rzy stu­diu­ją noc­ne …

Czy­taj dalej…Jaki sto­su­nek do astro­lo­gii miał napraw­dę Jan Kepler?

Co naprawdę Albert Einstein myślał o astrologii?

Auto­rzy ksią­żek astro­lo­gicz­nych i stron inter­ne­to­wych o astro­lo­gii czę­sto zamiesz­cza­ją kolek­cje zło­tych myśli wybit­nych posta­ci o astro­lo­gii, mają­cych świad­czyć, że się astro­lo­gią sami zaj­mo­wa­li lub ją sza­no­wa­li i doce­nia­li. Nie­ste­ty, rzad­ko kie­dy poda­je się źró­dła tych cyta­tów. Tak jest zawsze w przy­pad­ku rze­ko­mej wypo­wie­dzi Alber­ta Ein­ste­ina: Astro­lo­gia …

Czy­taj dalej…Co napraw­dę Albert Ein­ste­in myślał o astro­lo­gii?

Astrologia – wykład 11. Działanie Saturna.

Do tema­tu tran­zy­tów i cykli moż­na bar­dzo róż­nie podejść. W każ­dym pod­ręcz­ni­ku i każ­dej szko­le astro­lo­gicz­nej ina­czej się na te rze­czy patrzy. Są tacy astro­lo­go­wie, któ­rzy robią tran­zy­ty do sola­riu­szy, nie zwra­ca­jąc zupeł­nie uwa­gi na horo­skop uro­dze­nio­wy. Są tacy, któ­rzy usi­łu­ją robić tran­zy­ty …

Czy­taj dalej…Astro­lo­gia – wykład 11. Dzia­ła­nie Satur­na.

Astrologia – wykład 10. Działanie znaków, planet i domów.

Wraz ze zna­kiem Pan­ny skoń­czy­ły się zna­ki indy­wi­du­al­ne. Pierw­szych sześć zna­ków opo­wia­da pew­ną histo­ryj­kę o roz­wo­ju czło­wie­ka i o roz­wo­ju cywi­li­za­cji. Swą dzia­łal­ność roz­po­czy­na czło­wiek w Bara­nie, w Byku uczy się kon­struk­cji, agro­kul­tu­ry, budo­wa­nia domów, w Bliź­nię­tach uczy się środ­ków komu­ni­ka­cji, alfa­be­tu, pisma i nad­bu­do­wy świa­to­po­glą­do­wej. …

Czy­taj dalej…Astro­lo­gia – wykład 10. Dzia­ła­nie zna­ków, pla­net i domów.

Astrologia – wykład 9. Działanie znaków, planet i domów.

Oma­wia­jąc to zagad­nie­nie nie będzie­my zaj­mo­wa­li się natyw­ni­kiem, gdyż jest on tyl­ko ogól­nym tren­dem, nasta­wie­niem cha­rak­te­ro­lo­gicz­nym. Już Pto­lo­me­usz mówił, że nie ma losu, jest tyl­ko cha­rak­ter czło­wie­ka. I ten cha­rak­ter każe nam o czymś myśleć, budu­je chciej­stwa nie­od­par­te, do cze­goś nas skie­ro­wu­je …

Czy­taj dalej…Astro­lo­gia – wykład 9. Dzia­ła­nie zna­ków, pla­net i domów.

Astrologia – wykład 8. Praktyka.

Teraz przy­stą­pi­my do prak­tycz­ne­go zasto­so­wa­nia poda­nych reguł. Zaj­mie­my się wyglą­dem zewnętrz­nym oraz tym, jak się go w astro­lo­gii oce­nia. Nor­mal­nie, racjo­nal­nie myślą­cy czło­wiek nie odtwo­rzy wyglą­du oso­by horo­sko­po­wa­nej, zna­jąc nawet dosko­na­le cechy przy­no­szo­ne przez pla­ne­ty. Dla­te­go sto­su­je się w tym celu okre­ślo­ne …

Czy­taj dalej…Astro­lo­gia – wykład 8. Prak­ty­ka.

Astrologia – wykład 7. Reguły interpretacyjne – ciąg dalszy.

31. Każ­da pla­ne­ta usy­tu­owa­na w danym domu sta­no­wi jego część w inter­pre­ta­cji. 32. Każ­da pla­ne­ta usy­tu­owa­na 5° przed szczy­tem jakie­goś domu sta­no­wi część domu, w któ­rym się zna­la­zła oraz następ­ne­go, na któ­re­go szczy­cie się zna­la­zła. Czy­li nale­ży do inter­pre­ta­cji w obu domach. 33. Każ­da …

Czy­taj dalej…Astro­lo­gia – wykład 7. Regu­ły inter­pre­ta­cyj­ne – ciąg dal­szy.

Astrologia – wykład 6. Reguły interpretacyjne – ciąg dalszy.

11. Pla­ne­ta male­ficz­na sil­na przez swą pozy­cję, ale w złym aspek­cie bene­fi­ka, pro­du­ku­je efek­ty korzyst­ne, ale takie, któ­re są poprze­dzo­ne pew­nym poświę­ce­niem, cier­pie­niem, wysił­kiem. Cza­sa­mi tego rodza­ju ofia­ra nastę­pu­je po efek­cie korzyst­nym. Kie­dy mówi­my “sil­na przez pozy­cję” cho­dzi tu o pozy­cję zodia­kal­ną,  …

Czy­taj dalej…Astro­lo­gia – wykład 6. Regu­ły inter­pre­ta­cyj­ne – ciąg dal­szy.

Astrologia – wykład 5. Reguły interpretacyjne.

Przede wszyst­kim musi­my sobie przy­swo­ić dwa poję­cia: BENEFIKMALEFIK. Bene­fi­kiem, czy­li pla­ne­tą bene­ficz­ną nazy­wa­my głów­nie Jowi­sza, Słoń­ce, Wenus i Księ­życ (w okre­ślo­nych poło­że­niach), gdyż ich wpły­wy zawsze są dobre. Cza­sem nie­do­sko­na­łe, gdy jest jakiś zły aspekt. Male­fi­ka­mi nazy­wa­my głów­nie Mar­sa, Satur­na, …

Czy­taj dalej…Astro­lo­gia – wykład 5. Regu­ły inter­pre­ta­cyj­ne.

Astrologia – wykład 3. Astrologia i tarot.

Roz­wój ducho­wy w świe­tle horo­sko­pu Z horo­sko­pu nie moż­na odczy­tać pozio­mu roz­wo­ju czło­wie­ka, gdyż horo­skop doty­czy niż­sze­go pię­tra psy­che. Jed­nak pew­ne ten­den­cje do roz­wo­ju ducho­we­go da się odczy­tać. Są ludzie, u któ­rych nie wystę­pu­ją żad­ne ten­den­cje w tym kie­run­ku, a niż­sze pię­tro ich psy­che …

Czy­taj dalej…Astro­lo­gia – wykład 3. Astro­lo­gia i tarot.