Bibliografia astrologiczna

Wybór subiek­tyw­ny. W wyka­zie pomi­nię­to wyda­nia popu­lar­ne, o typo­wo komer­cyj­nym cha­rak­te­rze, mało wno­szą­ce do wie­dzy nt. astro­lo­gii. Pro­szę wydaw­ców o infor­mo­wa­nie o nowych książ­kach. Książ­ki: Arm­strong, Jef­frey,Bóg astro­lo­giem, Pura­na, 2005. Arroyo Ste­phen, Astro­lo­gia i psy­cho­lo­gia. Ener­ge­tycz­ny model astro­lo­gii oraz jej zasto­so­wa­nia w sztu­ce porad­nic­twa psy­cho­lo­gicz­ne­go, Ravi, Łódź 1994. …

Czy­taj dalej…Biblio­gra­fia astro­lo­gicz­na