Słońce w Koziorożcu (22 grudnia-20 stycznia)

Kozio­ro­żec daje cha­rak­te­ro­wi cechy, któ­re tak dosko­na­le sym­bo­li­zu­je kozio­ro­żec samot­nie i ostroż­nie wspi­na­ją­cy się ze szczy­tu na szczyt, coraz wyżej i wyżej. Ist­nie­je tu sil­na wewnętrz­na potrze­ba posu­wa­nia się naprzód, w górę, zarów­no ducho­wo, jak i spo­łecz­nie i budo­wa­nia w ten spo­sób swo­je­go auto­ry­te­tu. Kozio­ro­żec pra­wie …

Czy­taj dalej…Słoń­ce w Kozio­roż­cu (22 grud­nia-20 stycz­nia)