Słońce w Koziorożcu (22 grudnia-20 stycznia)

Spre­ad the love

Kozio­ro­żec daje cha­rak­te­ro­wi cechy, któ­re tak dosko­na­le sym­bo­li­zu­je kozio­ro­żec samot­nie i ostroż­nie wspi­na­ją­cy się ze szczy­tu na szczyt, coraz wyżej i wyżej. Ist­nie­je tu sil­na wewnętrz­na potrze­ba posu­wa­nia się naprzód, w górę, zarów­no ducho­wo, jak i spo­łecz­nie i budo­wa­nia w ten spo­sób swo­je­go auto­ry­te­tu. Kozio­ro­żec pra­wie zawsze to osią­ga, a natu­ry słab­sze peł­ne są dlań podzi­wu. Nato­miast u typów podob­nych lub pło­ną­cych ide­ali­zmem, Kozio­ro­żec nie znaj­du­je apro­ba­ty i spo­ty­ka się z opo­zy­cją dają­cą powo­dy do mniej miłych sto­sun­ków. Wska­za­ne jest więc dążyć do wyż­szo­ści praw­dzi­wej, a więc ducho­wej, do prze­wa­gi moral­nej, któ­ra by zdol­na była prze­zwy­cię­żać wszel­ką nie­chęć, zazdrość lub anty­pa­tię. Poważ­na wytrwa­łość, dyplo­ma­tycz­na rezer­wa i wiel­ki talent orga­ni­za­cyj­ny – to cechy Kozio­roż­ca, któ­re bez wąt­pie­nia ogrom­nie przy­czy­nić się mogą do zro­bie­nia karie­ry w życiu.

Kozio­ro­żec daje bar­dzo dużo powa­gi, god­no­ści i sta­ło­ści. Spo­kój, kon­cen­tra­cja, głę­bo­kie wni­ka­nie w rze­czy – oto głów­ne linie jego roz­wo­ju. Z wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem stu­diu­je filo­zo­fię, szcze­gól­nie pesy­mi­stycz­ną. Jest tu sil­na skłon­ność do deter­mi­ni­zmu, do upa­try­wa­nia we wszyst­kim kie­row­nic­twa losu i nie­unik­nio­nej koniecz­no­ści oraz uwa­ża­nia czło­wie­ka za isto­tę ze wszech stron zwią­za­ną i bez­a­pe­la­cyj­nie pod­le­głą mocom wyż­szym i nie­zna­nym.

A jed­nak opie­ka Satur­na, wład­cy Kozio­roż­ca, była “zło­tą epo­ką” – zatem wpływ tej pla­ne­ty nie musi być koniecz­nie przy­kry, szcze­gól­nie, jeśli pod­da­je­my się jej dobro­wol­nie i rozum­nie. Har­mo­nij­ne aspek­ty, pobu­dza­jąc do pla­no­wej i wytę­żo­nej pra­cy, mogą sku­tecz­nie prze­ciw­dzia­łać skłon­no­ści do pesy­mi­zmu i melan­cho­lii. Typ ten ma wie­le ide­ałów i nie­wzru­szo­ną nadzie­ję ich osią­gnię­cia kie­dyś, a bodź­cem w dąże­niu do nich, bywa nie­rzad­ko żądza sła­wy i zaszczy­tów.

Kie­dy wład­ca zna­ku Kozio­roż­ca (Saturn) jest uszko­dzo­ny, wte­dy już trze­ba bar­dzo uwa­żać, aby mniej pięk­ne jego stro­ny nie wycho­dzi­ły na jaw. Uka­zu­ją nam się one głów­nie w nie­za­do­wo­le­niu, podzi­wie dla zewnętrz­nej potę­gi i sła­wy oraz sza­cun­ku dla form i rytu­ału. Jest bar­dzo pożą­da­ne pozo­sta­wać zawsze w kon­tak­cie z inny­mi, ina­czej myślą­cy­mi, w innym bowiem razie zbyt łatwo idee oso­bi­ste mogą być uwa­ża­ne za wyłącz­ną i dosko­na­łą praw­dę i pro­wa­dzić do samot­no­ści ducho­wej. Nale­ży się zawsze strzec jed­no­stron­no­ści, ponie­waż tam, gdzie pew­na okre­ślo­na myśl z takim, jak tu, odda­niem się i skon­cen­tro­wa­ną pil­no­ścią dąży do reali­za­cji, wyro­dzić się może łatwo pew­ne lek­ce­wa­że­nie i nie­do­ce­nia­nie prze­ko­nań innych. Zale­ca się więc sta­łą wymia­nę myśli z ludź­mi o innych poglą­dach. Życz­li­we ich roz­pa­trze­nie i porów­na­nie da spra­wie­dli­wy sąd i uchro­ni ducha od dogma­tycz­no­ści i uprze­dzeń, co na wła­dze umy­sło­we oddzia­ły­wać może tyl­ko zba­wien­nie.

Sil­ne pra­gnie­nie i ocze­ki­wa­nie hoł­dów i podzi­wu daje pewien rodzaj samo­za­do­wo­le­nia, któ­re jed­nak innym może ode­brać wszel­ką ocho­tę do podzi­wia­nia dzie­ła, zresz­tą czę­sto nie­co­dzien­ne­go i poży­tecz­ne­go. Ta sła­bość cha­rak­te­ru opóź­nia rze­czy­wi­sty postęp, należ zwal­czać ją jak naj­pil­niej. Wszak naj­wyż­sze, co czło­wiek zdzia­ła, z Ducha pocho­dzi, a tam wszel­ka pycha i samo­uwiel­bie­nie jest obce. Są to cechy czyn­ni­ka mate­rial­ne­go, “wyko­naw­cze­go”, któ­re­go nie trze­ba nigdy zbyt­nio fawo­ry­zo­wać. O tym Kozio­ro­żec powi­nien zawsze pamię­tać, ponie­waż jest to sła­ba stro­na jego cha­rak­te­ru.

Uszko­dze­nie robi bojaź­li­wym, nie­za­do­wo­lo­nym, dokucz­li­wym, zaro­zu­mia­łym, peł­nym pawiej dumy.
Cho­ro­by: skłon­ność do prze­zię­bień, reu­ma­ty­zmu, cho­rób skór­nych, sła­by ape­tyt, zatwar­dze­nia, zabu­rze­nia w tra­wie­niu (opo­zy­cja do Raka).

1 komentarz do wpisu “Słońce w Koziorożcu (22 grudnia-20 stycznia)”

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Prognozy na najbliższą przyszłość

Nie lubię się zajmować prognozami polityki jakichkolwiek krajów, a zarówno polityki światowej. Tak się niestety składa, że wymagała tego ogólna...

Zamknij