Księżycowy kalendarz rolniczy

Spre­ad the love

Inne wer­sje:

Księżycowy kalendarz rolniczy kwiecień 2014Księ­ży­co­wy kalen­darz rol­ni­czy 04 2014 (pdf)
Księ­ży­co­wy kalen­darz rol­ni­czy 05 2014         Legenda do księżycowego kalendarza rolniczego

 

 

 

 

Krót­ki opis posłu­gi­wa­nia się kalen­da­rzem:

Wysie­wy oraz czyn­no­ści upra­wo­we powin­no się wyko­ny­wać w cza­sie poby­tu Księ­ży­ca w żywio­le har­mo­ni­zu­ją­cym z inte­re­su­ją­cą nas czę­ścią rośli­ny.

Księ­życ w Węź­le Pół­noc­nym lub Połu­dnio­wym oraz zaćmie­nia
Oko­ło 6 godzin przed i po tym zda­rze­niu nie nale­ży siać ani sadzić roślin. Naj­le­piej w tym cza­sie zro­bić sobie odpo­czy­nek.

Księ­życ rosną­cy i male­ją­cy
Kie­dy Księ­życ jest male­ją­cy, czy­li z każ­dym dniem jest widocz­ny coraz niżej na nie­bie, to dobry czas – jak gło­si tra­dy­cja – na sadze­nie roślin.

Księ­życ w apo­geum i peri­geum
Zgod­nie z tra­dy­cją w kalen­da­rzu poda­ne są cza­sy, kie­dy Księ­życ znaj­du­je się w apo­geum lub peri­geum Zie­mi, jed­nak w doświad­cze­niach nie uzy­ska­no potwier­dze­nia tego poglą­du.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.