Zbliżenie Marsa do Ziemi

Każ­dej nocy Czer­wo­na Pla­ne­ta, widocz­na na poran­nym nie­bie, sta­je się coraz więk­sza i jaśniej­sza. 27 sierp­nia 2003 roku o godz. 11:51 nasze­go cza­su osią­gnie swe apo­geum. Mars wów­czas zbli­ży się do Zie­mi na mini­mal­ną odle­głość, jakiej jesz­cze nigdy wcze­śniej nie osią­gnął. Dystans mię­dzy tymi pla­ne­ta­mi wynie­sie zale­d­wie 55 746 199 kilo­me­trów, pod­czas gdy nor­mal­nie wyno­si on ponad 78 milio­nów kilo­me­trów. Mars pozo­sta­nie wów­czas, obok Wenus i Księ­ży­ca, naj­ja­śniej­szym punk­tem noc­ne­go nie­ba – jaśniej­szym nawet od Jowi­sza i każ­dej innej gwiaz­dy. Nic dziw­ne­go, bo Mars będzie wte­dy sześć razy więk­szy niż obec­nie i aż 85 razy jaśniej­szy!

Koniunkcja Księżyca i Plutona

Księżyc w koniunkcji z Plutonem 19.12.2009
Księ­życ w koniunk­cji z Plu­to­nem 19.12.2009

Dziś, a wła­ści­wie wczo­raj w czwar­tek, bo już jest po pół­no­cy, był cie­ka­wy dzień na Gieł­dzie Papie­rów War­to­ścio­wych z uwa­gi na uści­śla­ją­cą się koniunk­cję Księ­ży­ca i Plu­to­na w kwa­dra­tu­rze do Satur­na. Uści­śle­nie się mia­ło już miej­sce po sesji ale dawa­ło się odczuć obser­wu­jąc noto­wa­nia jak opty­mizm coraz bar­dziej ula­ty­wał w nie­byt w mia­rę jak aspekt sta­wał się coraz bar­dziej dokład­ny.

Czy­taj dalej…Koniunk­cja Księ­ży­ca i Plu­to­na

Odwrót na giełdach?

wig2020091028
WIG20 20101028

Spad­ki na gieł­dach świa­to­wych w tym tygo­dniu dosko­na­le wpi­su­ją się w uści­śla­ją­cą się wciąż kwa­dra­tu­rę Satur­na i Plu­to­na. Na domiar złe­go (dla mnie aku­rat dobre­go, bo jestem na krót­kich pozy­cjach) dołą­czy­ła się kwa­dra­tu­ra Słoń­ca i Mar­sa. Mars sły­nie z tego, że dole­wa oli­wy do ognia i czer­wo­ny kolor ogar­nął dziś maso­wo ryn­ki.

Czy­taj dalej…Odwrót na gieł­dach?