Odwrót na giełdach?

Spre­ad the love
wig2020091028
WIG20 20101028

Spad­ki na gieł­dach świa­to­wych w tym tygo­dniu dosko­na­le wpi­su­ją się w uści­śla­ją­cą się wciąż kwa­dra­tu­rę Satur­na i Plu­to­na. Na domiar złe­go (dla mnie aku­rat dobre­go, bo jestem na krót­kich pozy­cjach) dołą­czy­ła się kwa­dra­tu­ra Słoń­ca i Mar­sa. Mars sły­nie z tego, że dole­wa oli­wy do ognia i czer­wo­ny kolor ogar­nął dziś maso­wo ryn­ki. Sytu­ację zała­go­dził try­gon Słoń­ca i Księ­ży­ca, dzię­ki cze­mu unik­nę­li­śmy dziś pani­ki. Mamy zatem szyb­ko pogłę­bia­ją­ce się spad­ki. Kwa­dra­tu­ra Słoń­ca i Mar­sa towa­rzy­szyć będzie gieł­dom do piąt­ku więc inwe­sto­rzy zaan­ga­żo­wa­ni po dłu­giej stro­nie ryn­ku mogą nie być usa­tys­fak­cjo­no­wa­ni roz­wo­jem sytu­acji w tym tygo­dniu.

Horoskop na 28 października 2009
Horo­skop na 28 paź­dzier­ni­ka 2009

Niniej­sza wypo­wiedź sta­no­wi jedy­nie wyraz moich prze­my­śleń, nasta­wie­nia, nastro­ju, prze­bły­sku intu­icji i może infor­mo­wać co naj­wy­żej o dzia­ła­niach jakie ja sam pod­jął­bym w odnie­sie­niu do takie­go czy inne­go spo­so­bu inwe­sto­wa­nia, jest moim widzi­mi­się i nie jest reko­men­da­cją w rozu­mie­niu prze­pi­sów Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Finan­sów z dnia 19 paź­dzier­ni­ka 2005 r. w spra­wie infor­ma­cji sta­no­wią­cych reko­men­da­cje doty­czą­ce instru­men­tów finan­so­wych lub ich emi­ten­tów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Nie pono­szę zatem odpo­wie­dzial­no­ści za ewen­tu­al­ne szko­dy ponie­sio­ne w wyni­ku decy­zji inwe­sty­cyj­nych pod­ję­tych na pod­sta­wie jej lek­tu­ry. Czy­tel­nik niniej­sze­go blo­gu wszel­kie decy­zje inwe­sty­cyj­ne podej­mu­je sam i na swo­ją wła­sną odpo­wie­dzial­ność.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Żurawie Wieżowe

Wczoraj wreszcie miałem trochę luzu i dla odetchnienia zrobiłem sobie długo odkładaną małą analizę astroekonomiczną notowań akcji spółki Żurawie Wieżowe...

Zamknij