Koniunkcja Księżyca i Plutona

Spre­ad the love
Księżyc w koniunkcji z Plutonem 19.12.2009
Księ­życ w koniunk­cji z Plu­to­nem 19.12.2009

Dziś, a wła­ści­wie wczo­raj w czwar­tek, bo już jest po pół­no­cy, był cie­ka­wy dzień na Gieł­dzie Papie­rów War­to­ścio­wych z uwa­gi na uści­śla­ją­cą się koniunk­cję Księ­ży­ca i Plu­to­na w kwa­dra­tu­rze do Satur­na. Uści­śle­nie się mia­ło już miej­sce po sesji ale dawa­ło się odczuć obser­wu­jąc noto­wa­nia jak opty­mizm coraz bar­dziej ula­ty­wał w nie­byt w mia­rę jak aspekt sta­wał się coraz bar­dziej dokład­ny. wig2020091119Chwi­le nadziei wią­za­ne darem­nie były wią­za­ne z otwar­ciem giełd w Sta­nach. Z astro­lo­gicz­ne­go punk­tu widze­nia nie było pod­staw do opty­mi­zmu. Swo­je trzy gro­sze doło­ży­ły też Wenus z Mar­sem dziś sta­jąc wobec sie­bie w dokład­nej kwa­dra­tu­rze. Jutro po koniunk­cji Księ­ży­ca z Plu­to­nem nie będzie już pra­wie śla­du i moż­li­we, że nawet poja­wią się wzro­sty odre­ago­wu­ją­ce ostat­nie spad­ki. Na dużą rekom­pen­sa­tę za ten tydzień bym jed­nak nie liczył z uwa­gi na trwa­ją­cą wciąż kwa­dra­tu­rę Satur­na i Plu­to­na. Za to cie­kaw­szym dniem wyda­je mi się, że będzie ponie­dzia­łek, gdzie stra­ty powin­ny być odro­bio­ne w więk­szym stop­niu.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Odwrót na giełdach?

Spadki na giełdach światowych w tym tygodniu doskonale wpisują się w uściślającą się wciąż kwadraturę Saturna i Plutona. Na domiar...

Zamknij