Encyklopedia astrologii AstroWiki – aktualizacja oprogramowania

Spre­ad the love

Przez ostat­nie dwa tygo­dnie męczy­łem się nad upgrade’m opro­gra­mo­wa­nia obsłu­gu­ją­cym ency­klo­pe­dię astro­lo­gicz­ną Astro­Wi­ki i zanie­dba­łem inne spra­wy, m. in. nie zdą­ży­łem zwró­cić uwa­gi na cie­ka­we kore­la­cje aspek­tów Księ­ży­ca z Ura­nem i Plu­to­nem towa­rzy­szą­ce sesjom gieł­do­wym w ubie­głym tygo­dniu.

Naj­więk­szy pro­blem mia­łem z kodo­wa­niem zna­ków. Nie pomo­gły roz­ma­ite kon­wer­sje mię­dzy latin2, utf-8 itp. recep­tu­ry zna­le­zio­ne w sie­ci.  Zawsze mniej lub wię­cej stron wczy­ty­wa­nych było z krzacz­ka­mi zamiast liter.  Mimo to chcia­łem zro­bić ten dłu­go odkła­da­ny upgra­de, bo róż­ni­ca wer­sji sta­wa­ła się coraz bar­dziej prze­past­na. Chcia­łem też wypró­bo­wać nowy moduł do ryso­wa­nia kółe­czek horo­sko­pów, któ­ry kie­dyś przy­go­to­wa­ła p. Justy­na Reiner, a któ­ry nie dzia­łał pra­wi­dło­wo w sta­rej wer­sji. Oba­wiam, się tyl­ko, że może też nie dzia­łać w naj­now­szej… a tu p. Justy­na chy­ba już z zaświa­tów nie pomo­że…

Osta­tecz­nie upo­ra­łem się z impor­tem stron ale oko­ło 20 stron nie uda­ło się w żaden spo­sób zaim­por­to­wać i będzie koniecz­ne utwo­rze­nie ich od nowa – doty­czy to np. hasła  kwin­kunks, z któ­rym były naj­więk­sze pro­ble­my i to hasło praw­do­po­dob­nie utrud­nia­ło pra­wi­dło­wy import do bazy.  Minu­sem zasto­so­wa­ne­go roz­wią­za­nia było wyze­ro­wa­nie licz­ni­ków odsłon poszcze­gól­nych stron oraz błęd­nie poda­wa­na obec­nie  na stro­nie głów­nej licz­ba haseł, któ­rych jest obec­nie ok. 850. Nie wiem jak ten licz­nik liczy ale wąt­pli­wo­ści co do licze­nia haseł mia­łem tak­że w przy­pad­ku sta­rej wer­sji. W nowej wer­sji roz­bież­no­ści wyda­ją się jesz­cze więk­sze. Ale to dro­biazg. Naj­waż­niej­sze jest to, że wresz­cie wszyst­kie lite­ry są pra­wi­dło­wo wyświe­tla­ne.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Koniunkcja Księżyca i Plutona

Księżyc w koniunkcji z Plutonem 19.12.2009 Dziś, a właściwie wczoraj w czwartek, bo już jest po północy, był ciekawy dzień...

Zamknij