Niespodzianka na giełdach

Spre­ad the love

Nie pierw­szy to już raz, gdy naj­prost­sza i naj­czę­ściej sto­so­wa­na meto­da glo­bal­ne­go pro­gno­zo­wa­nia opar­ta na bie­żą­cych kon­fi­gu­ra­cjach pla­ne­tar­nych zawio­dła. Gdy­by tyl­ko na tym zda­niu poprze­stać, moż­na­by to poczy­tać za sła­by punkt astro­lo­gii. Każ­dy astro­log jed­nak wie, że sto­so­wa­nie wyłącz­nie tej meto­dy daje –  jak sto­so­wa­nie każ­dej uprosz­czo­nej meto­dy – przy­bli­żo­ne i obcią­żo­ne ryzy­kiem wyni­ki. Co, jak widać, znaj­du­je swo­je potwier­dze­nie wła­śnie teraz. Nie umniej­sza to jed­nak war­to­ści tej meto­dy. Nale­ży tyl­ko zawsze pamię­tać o zwięk­szo­nym ryzy­ku takie­go podej­ścia. Łatwość sto­so­wa­nie tej meto­dy jed­nak roz­le­ni­wia. Sam nie­zau­wa­żal­nie zaczą­łem jej uży­wać w więk­szym stop­niu z nie­ko­rzy­ścią dla ana­li­zy tech­nicz­nej, któ­ra powo­li sta­je się dla mnie jedy­nie tech­ni­ką pomoc­ni­czą. Taki dzień jed­nak spra­wia, że po raz kolej­ny daje o sobie znać zasa­da, bo nie korzy­stać wyłącz­nie z jed­nej meto­dy. Czym jed­nak ją uzu­peł­nić? O tym może przy innej oka­zji.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Encyklopedia astrologii AstroWiki – aktualizacja oprogramowania

Przez ostatnie dwa tygodnie męczyłem się nad upgrade'm oprogramowania obsługującym encyklopedię astrologiczną AstroWiki i zaniedbałem inne sprawy, m. in. nie...

Zamknij