Aspektariusz, czyli “pogoda astrologiczna” na marzec 2010 r.

Spre­ad the love
Aspektariusz na marzec 2010 r.
Aspek­ta­riusz na marzec 2010 r.

Od mar­ca posta­no­wi­łem co mie­siąc publi­ko­wać aspek­ta­riusz, czy­li listę aspek­tów two­rzą­cych się w danym mie­sią­cu mię­dzy pla­ne­ta­mi. Ina­czej ujmu­jąc, aspek­ta­riusz przed­sta­wia w zwię­złej, gra­ficz­nej for­mie, “pogo­dę astro­lo­gicz­ną”, któ­ra będzie pano­wać w poszcze­gól­nych mie­sią­cach. Pozwa­la jed­nym rzu­tem oka roze­znać się z grub­sza jakie pla­ne­ty i w jaki spo­sób będą aktyw­ne w tym okre­sie. Lista nie uwzględ­nia aspek­tów Księ­ży­ca, któ­re wystę­pu­ją bar­dzo czę­sto. Aspek­ta­riusz został przy­go­to­wa­ny przy wyko­rzy­sta­niu pro­gra­mu astro­lo­gicz­ne­go Ura­nia Bog­da­na Kru­siń­skie­go.

Cha­rak­te­ry­stycz­ny dla mar­ca jest nie­mal zupeł­ny brak aspek­tów mię­dzy cięż­ki­mi pla­ne­ta­mi. Jedy­nym takim aspek­tem jest sek­styl Mar­saSatur­na. Reasu­mu­jąc, mar­co­wa pogo­da będzie ogól­nie sprzy­ja­ją­ca, a na gieł­dzie nie zano­si się na poważ­niej­sze zawi­ro­wa­nia.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Niespodzianka na giełdach

Nie pierwszy to już raz, gdy najprostsza i najczęściej stosowana metoda globalnego prognozowania oparta na bieżących konfiguracjach planetarnych zawiodła. Gdyby...

Zamknij