Aspektariusz, czyli “pogoda astrologiczna” na marzec 2010 r.

Od mar­ca posta­no­wi­łem co mie­siąc publi­ko­wać aspek­ta­riusz, czy­li listę aspek­tów two­rzą­cych się w danym mie­sią­cu mię­dzy pla­ne­ta­mi. Ina­czej ujmu­jąc, aspek­ta­riusz przed­sta­wia w zwię­złej, gra­ficz­nej for­mie, “pogo­dę astro­lo­gicz­ną”, któ­ra będzie pano­wać w poszcze­gól­nych mie­sią­cach. Pozwa­la jed­nym rzu­tem oka roze­znać się z grub­sza jakie pla­ne­ty i w …

Czy­taj dalej…Aspek­ta­riusz, czy­li “pogo­da astro­lo­gicz­na” na marzec 2010 r.