Bibliografia

Spre­ad the love

Wybór subiek­tyw­ny. W wyka­zie pomi­nię­to wyda­nia popu­lar­ne, o typo­wo komer­cyj­nym cha­rak­te­rze, mało wno­szą­ce do wie­dzy nt. astro­lo­gii. Pro­szę wydaw­ców o infor­mo­wa­nie o nowych książ­kach.

Książki:

Abra­mo­wicz Marek Artur, I ty możesz zostać wróż­ką, KAW, Warszawa,1980.

Akner Anna, Brit­mann Bog­dan, Horo­skop. Poznaj swo­je­go part­ne­ra. Poznaj same­go sie­bie, Stor­czyk, Kato­wi­ce, 1994.

Arm­strong, Jef­frey,Bóg astro­lo­giem, Pura­na, 2005.

Arroyo Ste­phen, Astro­lo­gia i psy­cho­lo­gia. Ener­ge­tycz­ny model astro­lo­gii oraz jej zasto­so­wa­nia w sztu­ce porad­nic­twa psy­cho­lo­gicz­ne­go, Ravi, Łódź 1994.

Arroyo Ste­phen, Cykle życia i związ­ki inter­per­so­nal­ne, Ravi, Łódź, 1997.

Arroyo Ste­phen, Pod­ręcz­nik inter­pre­ta­cji astro­lo­gicz­nej, Ravi, Łódź, 1997.

Asbo­ga Fried­berg, Cia­ło i zodiak, Plu­ton, Świd­ni­ca, 1992.

Astro­la, Horo­sko­py do 2000 roku, Foox, War­sza­wa, 1991.

Astro­lo­gus, Twój znak, Iskry, War­sza­wa, 12 t.

Aubier Cathe­ri­ne, Delan­gre Josan­ne, Revi­gnant Patrick, Zodiak chiń­ski, GiG, War­sza­wa, 1991, 12 t.

Ave­ry Jean­ne, Astro­lo­gia i two­je zdro­wie, Wydaw­nic­two W. A. B., War­sza­wa, 1997

Baku­ła Han­na, Porad­nik astro­lo­gicz­ny, Twój Styl, War­sza­wa, 1991.

Basi­sta Jakub, Anglia, świat i gwiaz­dy. Obraz świa­ta i Anglii pierw­szych Stu­ar­tów w kalen­da­rzach 1603–1640, UJ, Kra­ków, 1994.

Ber­lin­ski David, O sztu­ce prze­po­wia­da­nia, Uni­ver­si­tas.

Bocz­kow­ska Anna, Hie­ro­nim Bosch: Astro­lo­gicz­na sym­bo­li­ka jego dzieł, Osso­li­neum, 1977.

Busz­ta Jacek, Astro­lo­gia i medy­cy­na, Vita-pres­se, War­sza­wa, 1991.

Colin, Didier, Cel­tyc­ki horo­skop drzew,

Col­lins Andy, Dwa­na­ście zna­ków zodia­ku, Luna, Wro­cław, 1994.

Dok­tór Tade­usz, Spo­tka­nia z astro­lo­gią, Iskry, War­sza­wa, 1987.

Dwo­rak Zbi­gniew, Astro­lo­gia, astro­no­mia, astro­fi­zy­ka, LSW, War­sza­wa, 1980.

Eurin­ger Flo­rian, Horo­skop indyj­ski, Astrum, Wro­cław, 1996.

Frank Deb­bie, Horo­skop twe­go dziec­ka, Świat Książ­ki, War­sza­wa, 1995.

Fraw­ley John, Rze­czy­wi­sta astro­lo­gia, Wydaw­nic­two KOS.

Gagne Ste­ve, MANN John, Astro­lo­gia chiń­ska. Czi dzie­wię­ciu gwiazd, Bud­dyj­ska Ofi­cy­na Wydaw­ni­cza, Kra­ków; 1990.

Gam­pel Andrzej, Astro­lo­gia chiń­ska dla każ­de­go, Lotos, wyda­nie 3, War­sza­wa, 1992.

Garin Euge­nio, Zodiak życia. Astro­lo­gia w okre­sie Rene­san­su, Insty­tut Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii PAN, War­sza­wa, 1997.

Gau­qu­elin Michel, Pla­ne­ty a oso­bo­wość czło­wie­ka, Warsz­tat Spe­cjal­ny, Mila­nó­wek, 1994.

Gol­luch Nor­bert, Kut­sche­ra Rolf, Hec­ny horo­skop, Total-Tra­de Publi­shers, Kra­ków, 1993.

Gonik­man Emma, Twój tali­zman. Opo­wieść o lecz­ni­czych wła­ści­wo­ściach kamie­ni szla­chet­nych, Polnet, War­sza­wa, 1991.

Gro­nert Jaro­sław, Na zakrę­cie dzie­jów 2012–2015, Intro­graf, 2011.

Gro­nert Jaro­sław, Stra­te­gia kosmo­su, Jaro­sław Gro­nert, 2007.

Grant Rus­sell, Zna­ki miło­ści, Mul­tiact, War­sza­wa, 1992.

Gre­la Kata­rzy­na, Życie wpi­sa­ne w horo­skop, Spar, War­sza­wa, 1993.

Har­klay David, Astro­lo­gia i prze­zna­cze­nie, Ofi­cy­na Wydaw­ni­cza Rytm, War­sza­wa,

Har­klay David, Miłość i astro­lo­gia, Har­le­qu­in, War­sza­wa, 1992.

Huber Bru­no, Miłość i przy­jaźń w horo­sko­pie, Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok, 1996.

Huber Bru­no, Psy­cho­lo­gia astro­lo­gicz­ne­go sys­te­mu domów, Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok, 1995.

Jóź­wiak Woj­ciech, Zna­ki Zodia­ku i ich wład­cy Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok, 2008.

Kir­chof Mariusz, Porad­nik astro­lo­gicz­ny 1992. Horo­sko­py, stra­te­gia suk­ce­su, pro­gno­zy, Vir­go, Łódź, 1992.

Kło­bus Elż­bie­ta, Wie­czo­rek Zofia, Z astro­lo­gią pod rękę, KOS.

Koeh­ler Zyg­munt, Ele­men­tar­ny kurs astro­lo­gii uro­dze­nio­wej w 15 lek­cjach, Pol­skie Towa­rzy­stwo Astro­lo­gicz­ne w Byd­gosz­czy, Byd­goszcz, 1937.

Koeh­ler Zyg­munt, Pren­gel Fran­ci­szek A., Mał­żeń­stwa – stu­dium astro­lo­gicz­ne, Pol­skie Towa­rzy­stwo Astro­lo­gicz­ne, Byd­goszcz, 1937.

Kona­szew­ska-Rymar­kie­wicz Kry­sty­na, Astro­lo­gia bez tajem­nic, Edy­tor, Kato­wi­ce, 1994.

Kona­szew­ska-Rymar­kie­wicz Kry­sty­na, Astro­lo­gia. Tomy I-VIII, Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok, 2008.

Kona­szew­ska-Rymar­kie­wicz Kry­sty­na, Astro­lo­gia finan­so­wa – czas to pie­niądz, Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok, 2011.

Kona­szew­ska-Rymar­kie­wicz Kry­sty­na, Astro­lo­gia har­mo­nicz­na, Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok, 2000.

Kona­szew­ska-Rymar­kie­wicz Kry­sty­na, Astro­lo­gia natal­na, Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok, 2008.

Kona­szew­ska-Rymar­kie­wicz Kry­sty­na, Astro­lo­gia – pro­gno­za, sola­riusz, luna­riusz, Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok, 1997.

Kona­szew­ska-Rymar­kie­wicz Kry­sty­na, Vade­me­cum astro­lo­gii, Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok, 2004.

Kre­iner Jerzy Marek, Współ­cze­sne spoj­rze­nie na astro­lo­gię, PAN, 1980.

Mali­now­ska Ire­na, Astro­lo­gia i twój horo­skop, Insty­tut Wydaw­ni­czy Związ­ków Zawo­do­wych, War­sza­wa, 1989.

Marks Andrzej, W obję­ciach kosmo­su, LSW, War­sza­wa, 1981.

Marks Tra­cy, Astro­lo­gia głę­bi, Ravi, Łódź, 1996.

Marks Tra­cy, Sztu­ka inter­pre­ta­cji kosmo­gra­mu, Ravi, Łódź, 1997.

Mar­ti­ne, Seks i astro­lo­gia, Inter­li­bro, War­sza­wa, 1993.

Mertz Brand A., Astro­lo­gia, Świat Książ­ki, War­sza­wa 1995.

Nawroc­ki Janusz, Astro­lo­gicz­ne tabli­ce domów, Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok, 1994.

Nawroc­ki Janusz, Efe­me­ry­dy pla­net 1920–2020, Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok, 1994.

Nawroc­ki Janusz, Efe­me­ry­dy pla­net 1950–2050, Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok, 1997.

Nowic­ki Świa­to­sław Flo­rian, Jóź­wiak Woj­ciech, Cykle zodia­ku. Głę­bo­ka struk­tu­ra astro­lo­gii, Wydaw­nic­two Głod­nych Duchów, War­sza­wa, 1991.

Nubis A., Astro­lo­gia wyku­ta w kamie­niu, Amil, War­sza­wa, 1991.

Orban Peter Astro­lo­gia jako tera­pia, Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, 2006.

Paung­ger Johan­na , Pop­pe Tho­mas, Życie w har­mo­nii z ryt­ma­mi Księ­ży­ca, Wydaw­nic­two KOS.

Pio­trow­ski Piotr, Jung i astro­lo­gia, Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok, 2002.

Pio­trow­ski Piotr, Lilith Czar­ny Księ­życ, Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok, 2007.

Pio­trow­ski Piotr, Małe pla­ne­ty — nowe odkry­cie astro­lo­gii, Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok, 2010.

Pio­trow­ski Piotr, Prze­sła­nie Chi­ro­na, Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok, 2008.

Pio­trow­ski Piotr, Regu­ły astro­lo­gii tra­dy­cyj­nej, Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok, 2011.

Pod­wod­nyj Awies­sa­łom, Astro­lo­gia a mał­żeń­stwo, Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok, 1996.

Pod­wod­nyj Awies­sa­łom, Astro­lo­gia kaba­li­stycz­na, Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok, 1996.

Pra­ca zbio­ro­wa, Astro­bio­me­tria, Wiel­ko­pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Różdż­ka­rzy, Poznań, 1980.

Prin­ke Rafał T., Vade­me­cum pol­skie­go astro­lo­ga, Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, wyda­nie 2, Bia­ły­stok, 1994.

Prin­ke Rafał T., Weres Leszek, Man­da­la życia. Astro­lo­gia – mity irze­czy­wi­stość, Ravi, wyda­nie 4, Łódź, 1994.

Pro­nay Ale­xan­der von, Inter­pre­ta­cja horo­sko­pu, Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok, 2002.

Pro­nay Ale­xan­der von, Zarys astro­lo­gii porów­naw­czej, Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok, 2003.

Pro­nay Ale­xan­der von, Zarys astro­lo­gii pro­gno­stycz­nej, Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok, 2003.

Pro­nay Ale­xan­der von, Zarys astro­lo­gii uro­dze­nio­wej, Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok, 1993.

Pto­le­me­usz Klau­diusz, Czwo­rok­siąg (Tetra­bi­blos), Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski, Wro­cław, 2012.

Rekus, Hen­ryk, Astro­lo­gia. Gene­sis., Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok, 2007.

Rekus, Hen­ryk, Astro­lo­gia. Zodiak. Ency­klo­pe­dia Astro­lo­gicz­nych Typów Oso­bo­wo­ści ., Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok, 2008.

Riot­te Louise, Astro­lo­gia na dział­ce i w ogro­dzie czy­li sta­ro­żyt­na sztu­ka upra­wy roślin według wska­zań zna­ków zodia­ku wraz z kalen­da­rzem lunar­nym autor­stwa Bogny Wer­ni­chow­skiej, Somix, Byd­goszcz, 1992.

Rudhy­ar Dane, Domy astro­lo­gicz­ne, Medix Plus, Poznań, 1995.

Sar Jan, Śla­da­mi Wenus. Astro­lo­gia życia intym­ne­go., Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok, 1998.

Schau­berg Nin, Horo­skop ero­tycz­ny. Prze­wod­nik miło­sny dla wszyst­kich zna­ków zodia­ku, DPJ, Gdy­nia, 1992.

Sha­ra­mon Sha­li­la, Bagiń­ski Bodo J., Kamie­nie szla­chet­ne a zna­ki zodia­ku. Tajem­na moc kamie­ni szla­chet­nych i ich związ­ki z dwu­na­sto­ma zna­ka­mi Zodia­ku, Ofi­cy­na Wydaw­ni­cza Aster, Kra­ków, 1993.

Sie­radz­ka Gra­ży­na, Sie­radz­ki Andrzej, Horo­skop dla każ­de­go, Lac­press, War­sza­wa, 1991.

Sie­radz­ka Gra­ży­na, Sie­radz­ki Andrzej, Horo­sko­py z czte­rech stron świat, Nowe Wydaw­nic­two Pol­skie, War­sza­wa, 1991.

Star­ża-Dzierż­bic­ki Jan, Horo­sko­py na każ­dy dzień roku, Wigor, War­sza­wa, 1990.

Sto­ne Beryl, Sto­ne Ruby, Kamie­nie astro­lo­gicz­ne, Wydaw­nic­two Geo­lo­gicz­ne, War­sza­wa, 1992.

Stroh­mer Char­les, Cze­go nie powie ci horo­skop, Cha­ry­zma, War­sza­wa, 1993.

Szu­man Leszek, Astro­lo­gia i poli­ty­ka, Gorzów, 1982.

Szu­man Leszek, Astro­lo­gicz­na cha­rak­te­ry­sty­ka typów ludzi w zary­sie, Wiel­ko­pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Różdż­ka­rzy, Poznań, 1978.

Szu­man Leszek, W krę­gu zna­ków Zodia­ku, Gorzów, 1982.

Weres Leszek, Homo Zodia­cus, Cin­po Inter­na­tio­nal, Poznań, 1991.

Weres Leszek, Nie­zna­ny świat astro­lo­gii i kosmo­bio­lo­gii, Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok,

Weres Leszek, Nie­zna­ny świat astro­lo­gii, Ravi, Łódź, 1994.

Whi­te Suzan­ne, Nowa podwój­na astro­lo­gia. Ory­gi­nal­ne połą­cze­nie dwóch wiel­kich sys­te­mów astro­lo­gicz­nych: chiń­skie­go i zachod­nie­go, KiW, War­sza­wa, 1992.

Zawadz­ki Leon, Astro­log, Aster, Kra­ków, 1996.

Zawadz­ki Leon, Koń­ca świa­ta nie będzie, Pegaz, War­sza­wa, 1991.

Zawadz­ki Leon, Ariad­na, t.1 Labi­rynt, Stu­dio Astrop­sy­cho­lo­gii, Bia­ły­stok, 1998.

Zawadz­ki Leon, Fala, stu­dium zaćmie­nia, Wydaw­nic­two KOR­MO­RA­Ni, War­sza­wa, 1999.

Zawie­ja Juliusz, Kalen­darz astro­lo­gicz­ny czy­li jaki jesteś i co cię cze­ka, War­sza­wa, 1990.

Zyl­ber­tal Wło­dzi­mierz H., Kosmicz­ne źró­dła jaź­ni. Astro­lo­gia współ­cze­sna. Pod­ręcz­nik, Topo­rzeł, Wro­cław, 1992.

 


Czasopisma:

Biu­le­tyn astro­lo­gicz­ny, pół­rocz­nik, Stu­dio Man­da­la, War­sza­wa, 1994–1995.

Gwiaz­dy mówią, tygo­dnik, TeJot, War­sza­wa, od 1996.

Pro­ble­my astro­lo­gii, rocz­nik, Sto­wa­rzy­sze­nie Astro­lo­gów w Pozna­niu, 1980–1989.

Twój horo­skop, mie­sięcz­nik, Temark, War­sza­wa, 1992–1993.

Zodiak, kwar­tal­nik (nie­re­gu­lar­nie), Stel­la, Dębe Wiel­kie, od 1993.

Żur­nal astro­lo­gicz­ny, kwar­tal­nik, Sagi­ta­rius i Jupi­ter, 1995–1996.

 


Artykuły:

Ze wzglę­du na to, że w każ­dym nume­rze cza­so­pism “Czwar­ty Wymiar”, “Gwiaz­dy mówią”, “Nie­zna­ny Świat” publi­ko­wa­ny jest przy­naj­mniej jeden arty­kuł dot. astro­lo­gii obec­nie zre­zy­gno­wa­łem z poda­wa­nia ich wyka­zu.

Abra­mo­wicz Marek Artur, Astro­lo­gia, “Pro­ble­my” 9/1977.

Abra­mo­wicz Marek Artur, O ukła­da­niu horo­sko­pów, astro­lo­gii… i nie tyl­ko, “Del­ta” 7/1978.

Kryg Jacek, U pod­staw chiń­skie­go horo­sko­pu, “Nurt” 1/1982.

Pro­ko­piuk Jerzy, Carl Gustaw Jung a astro­lo­gia (na pod­sta­wie jego kore­spon­den­cji), “Novum” 7/1980.

Wal­ter Robert M., Porów­na­nie dia­gno­zy psy­cho­lo­gicz­nej z astro­lo­gicz­ną, “Novum” 7/1980.

Weres Leszek, Astro­lo­gia i kosmo­bio­lo­gia, “Kie­run­ki” 301980.

Weres Leszek, O huma­ni­stycz­ny sens astro­lo­gii, “Kie­run­ki” 301980, 311980.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.