USA grozi kryzys finansowy większy niż w 2008 roku

Spre­ad the love

Mar­got Gra­ham (http://margotgra.com.pl) poin­for­mo­wa­ła mnie wła­śnie o arty­ku­le o takim tytu­le, któ­ry opu­bli­ko­wa­no przed­wczo­raj na One­cie, a oma­wia­ją­cyw­nio­ski wyni­ka­ją­ce z rapor­tu przy­go­to­wa­ne­go na zamó­wie­nie Insty­tu­tu Roose­vel­ta, kie­ro­wa­ne­go przez lau­re­ata Nagro­dy Nobla z eko­no­mii, Jose­pha Stie­glit­za (jako PDF: USA gro­zi kry­zys finan­so­wy więk­szy niż w 2008 roku)

Dla­cze­go o tym piszę? Dla­te­go mia­no­wi­cie, że podob­ne ostrze­że­nie sfor­mu­ło­wa­łem na wykła­dzie, któ­ry wygło­si­łem w paź­dzier­ni­ku ubie­głe­go roku w Pol­skim Towa­rzy­stwie Astro­lo­gicz­nym, wycho­dząc z zupeł­nie innych zało­żeń.

Z per­spek­ty­wy roku po odbi­ciu się ryn­ku oka­zu­je się jed­nak, nawet nie patrząc już na czyn­ni­ki astro­lo­gicz­ne, że ban­ki, po krót­kim okre­sie ostroż­niej­szej poli­ty­ki, szyb­ko powró­ci­ły do daw­nych prak­tyk. Nie­wąt­pli­wie na taką posta­wę ban­ków wpły­nę­ła poli­ty­ka rzą­dów ratu­ją­ca więk­szość z nich z opa­łów. Dzię­ki temu zarzą­dy ban­ków mogły przy­znać sobie bonu­sy, o któ­rych zwy­kły pra­cow­nik ze śred­nią kra­jo­wą mógł­by tyl­ko przez wie­le lat marzyć. Nauka poszła w las i tyl­ko patrzeć, gdy odkry­ty zosta­nie kolej­ny trup w jakiejś, może ban­ko­wej, sza­fie. Czy może to być już w kwiet­niu?

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Aspektariusz, czyli “pogoda astrologiczna” na marzec 2010 r.

Od marca postanowiłem co miesiąc publikować aspektariusz, czyli listę aspektów tworzących się w danym miesiącu między planetami. Inaczej ujmując, aspektariusz...

Zamknij