Wykłady z astrologii Polskiego Towarzystwa Astrologicznego

Spre­ad the love

Pol­skie Towa­rzy­stwo Astro­lo­gicz­ne zapra­sza na comie­sięcz­ne wykła­dy i spo­tka­nia człon­ków PTA.

Moż­na więc już rezer­wo­wać czas, moż­na tak­że zgła­szać się do wygło­sze­nia wykła­dów, jak rów­nież moż­na zgła­szać (ema­il: info@astrolog.org.pl) pro­po­zy­cje pożą­da­nych tema­tów – weź­mie­my je pod uwa­gę przy pla­no­wa­niu kolej­nych wykła­dów.


Naj­bliż­sze spo­tka­nia:

 • 11 paź­dzier­ni­ka 2010 r. – Ame­ry­kań­ski czyn­nik kry­zy­sów gospo­dar­czych (Andrzej Opej­da)
 • 08 listo­pa­da 2010 r. – Fry­de­ryk Cho­pin w 200 lat potem (Mar­got Gra­ham)

Dotych­czas odby­ły się:

 • 7 czerw­ca 2010 r. – Bie­żą­ce wyda­rze­nia poli­tycz­ne w Pol­sce i na świe­cie w świe­tle astro­lo­gii (Wal­de­mar Galoss)
 • 10 maja 2010 r. – Potrze­ba i uza­sad­nie­nie ist­nie­nia astro­lo­gii – przed­sta­wie­nie wła­sne­go poglą­du (Jan Sar-Skąp­ski)
 • 19 kwiet­nia 2010 – Gwiezd­na astro­lo­gia. Tech­ni­ki pra­cy z gwiaz­da­mi sta­ły­mi. (Tomasz Stą­por)
 • 22 mar­ca 2010 – Ana­li­za horo­sko­pu Leona Cybo­ra­na w świe­tle wyda­rzeń z jego życia. (Mar­got Gra­ham i Tade­usz Suchoc­ki)
 • 1 mar­ca 2010 – “… moje będzie za gro­bem zwy­cię­stwo!” (Życie i dzie­ło Leona Cybo­ra­na). (Leon Zawadz­ki)
 • 12 lute­go 2010 – Nowy Chiń­ski Rok Meta­lo­we­go Tygry­sa  (Mar­got­Gra­ham). Uwa­ga: ten wykład odbę­dzie się w Gale­rii Azja­tyc­kiej, Fre­ta 5, godz. 18.00. Wstęp wol­ny.
 • 15 lute­go 2010 – Horo­skop poczę­cio­wy (Świa­to­sław Nowic­ki)

 • 11 stycz­nia 2010 – Temat śmier­ci w horo­sko­pie (Ali­cja Sza­che­wicz)
 • 30 listo­pa­da 2009 – Pro­ble­my astro­lo­gii antycz­nej. Wokół kry­ty­ki Sek­stu­sa Empi­ry­ka. (Piotr Pio­trow­ski).
 • 16 listo­pa­da 2009 – Zakres naszej wol­no­ści w świe­tle astro­lo­gii (Mar­got Gra­ham)
 • 26 paź­dzier­ni­ka 2009 – Czy to już koniec pierw­sze­go kry­zy­su gospo­dar­cze­go XXI w.? (Andrzej Opej­da)

Począ­tek spo­tkań o 18:00.

Wstęp bez­płat­ny dla człon­ków PTA.

Miej­sce: Ośro­dek Nowo­li­pie, ul. Nowo­li­pie 25 B w War­sza­wie.

Ośrodek Nowolipie

Przeczytaj poprzedni wpis:
USA grozi kryzys finansowy większy niż w 2008 roku

Margot Graham (http://margotgra.com.pl) poinformowała mnie właśnie o artykule o takim tytule, który opublikowano przedwczoraj na Onecie, a omawiającywnioski wynikające z raportu...

Zamknij