Astro pogoda na kwiecień 2010 r.

Spre­ad the love

Aspekty astrologiczne w kwietniu 2010 r.Kwie­cień nie­sie ze sobą ryzy­ko odno­wie­nia się kry­zy­su eko­no­micz­ne­go i, co z tym się zawsze wią­że, ryzy­kiem zała­ma­nia na gieł­dach albo co naj­mniej poważ­niej­szej korek­ty tren­du wzro­sto­we­go obser­wo­wa­ne­go od ponad roku. Moż­li­we, że w dru­giej poło­wie kwiet­nia zosta­nie odkry­ty jakiś nowy “trup w sza­fie” i ten fakt moc­no zatrzę­sie ryn­ka­mi. W każ­dym razie ryzy­ko inwe­sto­wa­nia w akcje wyda­je się być dużo więk­sze niż w mar­cu.

 

Co zatem cha­rak­te­ry­stycz­ne­go w kwiet­niu? W oko rzu­ca się kwa­dra­tu­ra Satur­na i Ura­na, któ­ra naj­ści­ślej­sza będzie w ostat­nich dwóch tygo­dniach, kie­dy jed­no­cze­śnie wystą­pi kwin­kunks Satur­na i Nep­tu­na. Plu­ton roz­po­czy­na 7 kwiet­nia okres retro­gra­da­cji. W okres retro­gra­da­cji wej­dzie 18 kwiet­nia rów­nież Mer­ku­ry roz­po­czy­na­jąc okres utrud­nio­ne­go pla­no­wa­nia i sprzy­ja­jąc nie­prze­wi­dy­wal­nym prze­bie­gom wyda­rzeń. Nato­miast 21 kwiet­nia Słoń­ce wej­dzie do zna­ku Byka, któ­re­mu tra­dy­cyj­nie przy­pi­su­je się zwią­zek z pie­nią­dzem i gieł­da­mi. Może być to więc “cie­ka­wy” mie­siąc. Szcze­gó­ło­we pozy­cje pla­net w tym mie­sią­cu zamiesz­czam poni­żej w efe­me­ry­dach astro­lo­gicz­nych.

Efemerydy astrologiczne 2010 04

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wykłady z astrologii Polskiego Towarzystwa Astrologicznego

Polskie Towarzystwo Astrologiczne zaprasza na comiesięczne wykłady i spotkania członków PTA. Można więc już rezerwować czas, można także zgłaszać się...

Zamknij