Horoskop Grecji

Spre­ad the love
Index WIG20 20 kwietnia 2010 r.
Index WIG20 22 kwiet­nia 2010 r.

Gre­cja dziś zno­wu dała znać o sobie. Biu­ro biu­ro sta­ty­stycz­ne UE poda­ło w komu­ni­ka­cie, że defi­cyt budże­to­wy Gre­cji wyniósł w 2009 r. 13,6 proc. PKB. Rząd Gre­cji podał 7 kwiet­nia, że ubie­gło­rocz­ny defi­cyt wyniósł 12,9 proc. PKB. Sza­cu­je się ponad­to, że defi­cyt budże­to­wy Gre­cji może prze­kro­czyć nawet 14 proc. PKB. Wobec tych infor­ma­cji indek­sy gieł­do­we natych­miast zare­ago­wa­ły spad­kiem war­to­ści. Mimo poran­ne­go otwar­cia na wyż­szym pozio­mie WIG20 po tej infor­ma­cji przy­brał zde­cy­do­wa­ny kie­ru­nek na połu­dnie (w chwi­li pisa­nia tego tek­stu WIG20 stra­cił już 1,42%). Sądzę, że taki kie­ru­nek utrzy­ma się już do koń­ca dnia i nawet prze­nie­sie się na kolej­ne dni.

Wia­do­mo­ści doty­czą­ce Gre­cji nie pierw­szy raz powo­du­ją ner­wo­we sytu­acje na ryn­kach finan­so­wych. Posta­no­wi­łem więc przyj­rzeć się horo­sko­po­wi tego kra­ju.

O ile nie ma zwy­kle więk­szych trud­no­ści z usta­le­niem daty uro­dze­nia czło­wie­ka, w przy­pad­ku kra­ju usta­le­nie daty począt­ko­wej jest pra­wie zawsze pro­ble­ma­tycz­ne. W przy­pad­ku Gre­cji pro­blem jest szcze­gól­ny. Wia­do­mo powszech­nie, że Gre­cja jest koleb­ką cywi­li­za­cji euro­pej­skiej. Trud­no okre­ślić zatem dokład­ny jej począ­tek. W tam­tych cza­sach kraj nie powsta­wał prze­cież ani na mocy jakie­goś dekre­tu jak np. w przy­pad­ku Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Przy­na­leż­ność Gre­cji do kon­kret­ne­go zna­ku Zodia­ku to tak­że pro­blem dys­ku­syj­ny, któ­rym jed­nak nie będę tu zaj­mo­wał. Wspo­mnę jedy­nie, że Gre­cji naj­czę­ściej przy­pi­su­je się bycie pod szcze­gól­nym wpły­wem Wagi lub Strzel­ca. Obec­nie posłu­żę się jed­nak horo­sko­pem Dekla­ra­cji Nie­pod­le­gło­ści z 13 stycz­nia 1822 roku (Tho­mas Gazis z astro.forumup.com przyj­mu­je Ascen­dent 17°18′ Ryb), co daje nastę­pu­ją­cy horo­skop z ukła­dem domów Kru­siń­skie­go:

Horoskop Grecji
Horo­skop Gre­cji

Łatwo zauwa­żyć cie­ka­wy i rzad­ko spo­ty­ka­ny układ, w któ­rym mamy koniunk­cję tran­zy­tu­ją­ce­go Plu­to­na z natal­nym Ura­nem z jed­no­cze­sną koniunk­cję tran­zy­tu­ją­ce­go Ura­na z natal­nym Plu­to­nem znaj­du­ją­cym się w 28° Ryb. Przy­po­mnę, że nie­daw­no Gre­cja doświad­czy­ła kwa­dra­tu­ry w cyklu Plu­to­na, któ­ry prze­by­wał wów­czas w nie­zna­ją­cym umia­ru zna­ku Strzel­ca. Obec­ny ogrom­ny defi­cyt budże­to­wy Gre­cji to wynik tego bra­ku umia­ru, któ­ry potę­go­wał jesz­cze Jowisz prze­by­wa­ją­cy rów­nież wte­dy w zna­ku Strzel­ca, a któ­ry utwo­rzy wkrót­ce kwa­dra­tu­rę do Księ­ży­ca. Nie powie­dzia­łem jesz­cze, że tran­zy­tu­ją­cy obec­nie Ura­na Plu­ton, nie­daw­no rów­nież tran­zy­to­wał “uro­dze­nio­we­go” Nep­tu­na Gre­cji, któ­ry znaj­du­je się w ści­słej koniunk­cji z Ura­nem i nie­ba­wem powtó­rzy ten tran­zyt. Kolej­ka trud­nych tran­zy­tów spra­wia, że Gre­cja będzie mia­ła bar­dzo “gorą­ce” wio­snę i lato w tym roku, a za jej spra­wą rów­nież cała Unia Euro­pej­ska. Tego­rocz­ne tran­zy­ty cięż­kich pla­net wska­zu­ją, że pro­ble­my Gre­cji, któ­re wyda­wa­ły się już zała­go­dzo­ne, oka­żą się bar­dzo wiel­kim cię­ża­rem nie tyl­ko dla samej Gre­cji, ale rów­nież dla Unii i pośred­nio dla świa­ta. Nie wyda­je mi się, by zbli­ża­ją­ca się w czerw­cu koniunk­cja Jowi­sza i Ura­na była w sta­nie popra­wić sytu­ację. Powtó­rzyć się mogą rów­nież pod koniec lata pro­te­sty spo­łecz­ne, gdy Plu­ton będzie tran­zy­to­wał Księ­życ (kwa­dra­tu­ra).

Zwra­ca­łem obec­nie uwa­gę zale­d­wie na tego­rocz­ne tran­zy­ty. Nie zna­czy to bynaj­mniej, że pro­ble­my Gre­cji skoń­czą się w tym roku. Sądzę, że w cią­gu naj­bliż­szych 10 lat w Gre­cji zaj­dą wiel­kie i bole­sne zmia­ny. Pro­szę zauwa­żyć, że Plu­ton zamiesz­kał obec­nie na dłuż­szy czas w zna­ku Kozio­roż­ca, zna­ku w któ­rym znaj­du­je się tak­że Słoń­ce i Mer­ku­ry w horo­sko­pie Gre­cji. Nie moż­na tak­że pomi­nąć koniunk­cji Satur­na i Jowi­sza w Bara­nie w II domu Gre­cji i w póź­niej­szym cza­sie tran­zy­tów Plu­to­na do nich i do Słoń­ca.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Astro pogoda na kwiecień 2010 r.

Kwiecień niesie ze sobą ryzyko odnowienia się kryzysu ekonomicznego i, co z tym się zawsze wiąże, ryzykiem załamania na giełdach...

Zamknij