Pogoda astrologiczna w maju 2010 r.

Spre­ad the love
Aspekty w maju 2010
Aspek­ta­riusz na maj 2010

Mer­ku­ry 11 maja powra­ca do ruchu pro­ste­go (3 Byka). 21 maja Wenus wcho­dzi do opie­kuń­cze­go i ostroż­ne­go zna­ku Raka. 22 maja Słoń­ce zmie­nia znak Zodia­ku opusz­cza znak Byka i wcho­dzi w znak Bliź­niąt. 29 maja Uran po raz pierw­szy prze­cho­dzi do zna­ku Bara­na. Zanim okry­ta złą sła­wą opo­zy­cja Satur­na do Ura­na rozej­dzie się pod koniec trze­cie­go tygo­dnia maja cze­ka nas jesz­cze opo­zy­cja Jowi­sza i Satur­na, któ­ra uści­śli się w nie­dzie­lę 23 maja. Tego same­go dnia rów­nież zacznie docho­dzić do gło­su koniunk­cja Jowi­sza z Ura­nem.  Przez 23 maja towa­rzy­szyć tak­że będzie koniunk­cja Eris i Plu­to­na, a od poło­wy maja tak­że opo­zy­cja Westy i Nep­tu­na. Mało uwa­gi przy­wią­zy­wa­łem dotąd do aste­ro­id. Może war­to przy­pa­trzeć się im bli­żej. Dla­te­go uwzględ­ni­łem je w aspek­ta­riu­szu.

Efemerydy astrologiczne maj 2010
Efe­me­ry­dy astro­lo­gicz­ne maj 2010

Naj­pięk­niej­szy w przy­ro­dzie mie­siąc roku nie zapo­wia­da się pięk­nie w gospo­dar­ce i poli­ty­ce. Wymie­nio­ne wyżej opo­zy­cje nie pozwo­lą na relaks. Nie­po­ko­je w dal­szym cią­gu będą gnę­bić świat i gospo­dar­kę. Praw­dę mówiąc, aż dzi­wię się, że indek­sy doszły jesz­cze tak wyso­ko. Wyda­je się, że prze­wa­ża w dal­szym cią­gu naiw­ny opty­mizm w gospo­dar­ce. Był czas, że mówi­ło się cał­kiem nie­daw­no o “twór­czej” księ­go­wo­ści. Powo­li chy­ba czas uświa­do­mić sobie tak­że “twór­czą” sta­ty­sty­kę. Obie te “twór­cze” dzie­dzi­ny są zresz­tą powią­za­ne. Prę­dzej, czy póź­niej, ujaw­ni się to na wykre­sach gieł­do­wych. Dziś wła­śnie WIG20 spa­da już o ponad 3%. Chci­wość, zachłan­ność i stru­sia stra­te­gia poka­zu­ją swo­ją war­tość w panicz­nej prze­ce­nie war­to­ści akcji. Gre­cja jest tyl­ko kata­li­za­to­rem. Jed­ne z ana­li­ty­ków pisze w swo­im komen­ta­rzu: “Zgod­nie z ocze­ki­wa­nia­mi dane z USA oka­za­ły się lep­sze od ofi­cjal­nych pro­gnoz. To powin­no nie­co popra­wić nastro­je…”. Wynik popra­wy jed­nak mizer­ny i WIG20 dobił do -3,72%.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Horoskop Grecji

Grecja dziś znowu dała znać o sobie. Biuro biuro statystyczne UE podało w komunikacie, że deficyt budżetowy Grecji wyniósł w...

Zamknij