Astro-pogoda w czerwcu 2010 r.

Spre­ad the love
Aspektariusz czerwiec 2010
Aspek­ta­riusz czer­wiec 2010

Tym razem aspek­ta­riusz moc­no spóź­nio­ny z powo­du nawa­łu innych zajęć. Pierw­sza poło­wa mie­sią­ca tro­chę nie­spo­koj­na. Dru­ga poło­wa może napeł­niać duszę umiar­ko­wa­nym opty­mi­zmem. Spo­tka­łem się z opi­nia­mi o pozy­tyw­nej efek­cie koniunk­cji Jowi­sza z Ura­nem ale trud­no zna­leźć potwier­dze­nie tej opi­nii zwłasz­cza, że na gieł­dach w tym okre­sie prze­wa­ża­ły spad­ki.

Ingre­sy:
7 czerw­ca: Jowisz w znak Bara­na,
8 czerw­ca: Mars w znak Pan­ny,
11 czerw­ca: Mer­ku­ry w znak Bliź­niąt,
15 czerw­ca: Wenus w znak Lwa,
22 czerw­ca: Słoń­ce w znak Raka
26 czerw­ca: Mer­ku­ry w znak Raka

Efemerydy czerwiec 2010
Efe­me­ry­dy czer­wiec 2010

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Pogoda astrologiczna w maju 2010 r.

Merkury 11 maja powraca do ruchu prostego (3 Byka). 21 maja Wenus wchodzi do opiekuńczego i ostrożnego znaku Raka. 22...

Zamknij